Page 4 - Cotton SA magazine March 2017
P. 4

OM TE ONTBLAAR OF NIE?

                                   Callie Kruger: Bayer

Hierdie vraag kom by baie       die produk volg en verstaan. Elke   In gevalle waar geen ontblaring
   boere op net voor pluktyd    produk het sy eie vereistes as dit  plaasvind nie of ont-
veral as die koste per hektaar in ag kom by gewasstadium,         blaringspraktyke nie effektief
geneem word.             temperature of tyd van toediening.  toegepas word nie, kan dit
                   Daar moet in gedagte gehou word    onnodige druk op die pluismeule
Met al die reën die jaar en matige  dat soveel as moontlik van die    plaas om te verseker dat die bes
temperature, kom dit voor of die   vreemde materiaal voor die      moontlike grade na pluis realiseer.
katoenaanplantings selfs op      pluisproses verwyder moet word.    Produsente besef baie keer nie dat
droëland geweldige biomassa      Dit beteken dat die plante droog   daar ‘n prys daarvoor betaal word,
produseer. In die meeste gevalle   moet wees en die minimum blare    bv. dit lei tot lengteverlies en
word groeireguleerders toegedien   (vreemde materiaal) moet hê      verhoog die persentasie kort-
om die groei te beperk, maar dit   asook dat die plukker optimaal    veselinhoud wat aansienlike
het gewoonlik nie ‘n groot impak                      finansiële verliese tot gevolg kan
op biomassaproduksie nie.       gestel moet wees om so skoon as    hê.
                   moontlik te kan pluk. Die
Dit kom voor of daar ‘n direkte    hoeveelheid vreemde materiaal sal   Veronderstel dat as gevolg van
verband is tussen die hoeveelheid   ook die plukspoed beïnvloed, en    swakker ontblaring word die
biomassa wat geproduseer word     gegewe die aangeplante hektare,    gelewerde katoen van ‘n ”Good
wat dan as vreemde materiaal     die verwagte oes en die beperkte   Middling” afgradeer na ‘n
opeindig in die pluismeule en ‘n   aantal plukkers, kan daar nie     “Middling”, dan sal ‘n boer die
invloed op die graderingsresultate  hierdie jaar misgetas word nie.    volgende inkomste per hektaar
het. As die graderingstatistiek van                     verloor:
2014/15 met 2015/16 vergelyk                       ▪ Katoenpluksel teen ‘n opbrengs
word, dan merk ons dat daar ‘n                       van 5 ton per hektaar en ‘n
drastiese graadverskuiwing plaas-                      pluispersentasie van 37% word
gevind het. In die grafieke kan                       1.85 ton vesel per hektaar
duidelik gesien word hoe die                        gelewer.
gradering (voorkoms van die                        â–ª Veronderstel die vesel realiseer
katoenvesel) tussen die twee                        nie die verwagte graad en klas nie
seisoene verswak het. Het die                        maar presteer swakker, kan die
keuse van kultivars verander? Nee,                     verlies per hektaar soos volg daar
die aanplantings was 95% dieselfde                     uitsien:
variëteite gedurende die twee                        ▪ 1.85 ton “Good Middling” klas
seisoene.
                                        AO vesel teen R 23-84/kg =
Na my mening kan die verswakking                        R 44 104 per hektaar
toegeskryf word aan produk-                         ▪ 1.85 ton “Middling” klas AO
siepraktyke van ontblaring wat in                        vesel teen R 22-68/kg =
sommige gevalle verkeerdelik of                         R 41 958 per hektaar
glad nie gevolg word nie. Faktore                      â–ª Dit beteken die boer het R 2146
wat ‘n groot impak het op die                          per hektaar verloor! Vergelyk
toedieningsmetodes van ont-                           dit met die koste van
blaringsmiddels is watervolume,                         ontblaring?
druppelgrootte(verspreiding),
watergehalte en penetrasie-                         Maak die som, dink mooi.
vermoë. Boere moet dus seker
maak dat die persoon wat die                        Alle sukses en voorspoed met die
toediening doen wel die etiket van                     boerdery!

                                                         144
   1   2   3   4   5   6   7   8   9