Page 6 - Cotton SA magazine March 2017
P. 6

KATOEN SA MARKVERSLAG
 SOOS OP 1 MAART 2017

                 Die ICAC verwag dat die toename in wêreld katoenvoorrade buite China
                afwaartse druk op wêreldpryse teen die middel van hierdie jaar kan plaas.

Volgens die International      Die ICAC verwag dat wêreld     Wat die plaaslike vooruitskouing betref, dui die 2e
   Cotton Advisory Committee   katoenverbruik in beide 2016/17      skatting vir die 2016/17 produksiejaar op 'n totale
(ICAC) sal die Chinese regering   en 2017/18 stabiel in die     katoenoes van 75 040 bale vesel, 'n styging van 48%
na verwagting hierdie maand     omgewing van 24 miljoen ton sal  teenoor die vorige seisoen. RSA droëlandhektare toon 'n
begin met verkope uit sy katoen   bly. China is vir lank reeds die  toename van 320% hoofsaaklik weens die beskikbaarheid
reserwevoorrade. Met die      wêreld se grootste verbruiker van van katoen “stripper” oesmasjien tegnologie wat met
aanname dat 'n soortgelyke     katoen maar sy verbruik van    sukses onder die Katoen Cluster gedemonstreer is. Na
hoeveelheid hierdie jaar as     katoen en aandeel in die      skatting sal 73 040 bale geproduseer word van RSA
verlede jaar verkoop sal word, sal wêreldtotaal het voortdurend    geproduseerde katoenpluksel, ‘n styging van 45%
Chinese katoenvoorrade in      vanaf 2010/11 tot 2015/16     teenoor die vorige seisoen. Die balans van 2000 bale
2016/17 met 17% tot 9.3 miljoen   afgeneem toe dit 7.4 miljoen ton  vesel het betrekking op verwagte Swaziland
ton afneem, wat 53% van wêreld   bereik het. Alhoewel die ICAC   geproduseerde katoen wat deur die Swaziland pluismeule
eindvoorrade sal verteenwoordig.  raam dat China se katoenverbruik  gepluis sal word.
Die ICAC verwag egter dat wêreld  met 2% in 2016/17 en met 1% in
eindvoorrade buite China met 7%   2017/18 sal groei, sal sy aandeel                        6
tot 8 miljoen ton in 2016/17 sal  in wêreldverbruik op ongeveer
groei, wat afwaartse druk op    30% bly weens die toename in
wêreldpryse teen die middel van   katoenverbruik in ander lande
hierdie jaar kan plaas.       soos Bangladesh en Vietnam
                  waar katoenverbruik na
Die ICAC raam dat wêreld      verwagting onderskeidelik met
katoenproduksie in 2017/18 met   6% en 7% in 2017/18 sal groei.
2% sal toeneem hoofsaaklik as
gevolg van 'n verwagte toename   Die ICAC raam dat wêreld
in aangeplante hektare. Katoen-   katoenhandel met 3% tot 8
produksie in Indië, die wêreld se  miljoen ton in 2017/18 sal groei
grootste katoenprodusent, sal na  met Bangladesh en Vietnam wat
verwagting met 2% tot 5.9 miljoen  die wêreld se grootste twee
ton toeneem. China se        katoeninvoerders in 2017/18 sal
katoenproduksie kan ook met 2%   bly en saam vir 'n derde van
toeneem tot 4.8 miljoen ton, wat  wêreld katoeninvoere verant-
die eerste toename in 6 jaar sal  woordelik sal wees. Die VSA sal
wees. Volgens die ICAC sal dit   ook die wêreld se grootste
egter grootliks afhang of daar   katoenuitvoerland in 2017/18 bly
weer 'n subsidie gaan wees. Ten   met katoenuitvoere wat na raming
spyte van 'n verwagte 9%      met 5% tot 2.9 miljoen ton sal
toename in katoenaanplantings in  toeneem en verantwoordelik sal
die VSA hierdie jaar, vanweë    wees vir 36% van alle
meer aantrekliker katoenpryse in  katoenuitvoere. Katoenuitvoere
vergelyking met kompeterende    deur Indië, die wêreld se tweede
gewasse, sal produksie na      grootste uitvoerder sal na raming
skatting met net 1% tot 3.7     met 3% toeneem in 2017/18 tot
miljoen ton toeneem weens die    990 000 ton.
hoër % hektare wat afgeskryf sal
word, geraam op 12%.        Koot Louw - Katoen SA
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11