Page 15 - NeaEkfrasi_web_03
P. 15

¢ÈÔÓ‡ÛË ̃ ∫·ÌÈÒÙË ̃ À. ¢‹Ì·Ú ̄Ô ̃ øÚˆÔ‡ “TM ̆ÌÌ· ̄È· ¢ËÌÈÔ ̆ÚÁ›· ̃”
√È 7 ‚·ÛÈΤ ̃ ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ̃ ÙÔ ̆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi ̃ Ì· ̃!
∏ ·ÚÔ ̆Û›·ÛË ÙˆÓ ÀÔ„ËÊ›ˆÓ TM ̆Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ ̆ Û ̆Ó‰ ̆·ÛÌÔ‡ “TM ̆ÌÌ· ̄›· ¢ËÌÈÔ ̆ÚÁ›· ̃”
15
ΜΑΪΟΣ 2019 * ΤΕΥΧΟΣ Β/162


   13   14   15   16   17