Page 2 - NeaEkfrasi_web_03
P. 2

02
ΜΑΪΟΣ 2019 * ΤΕΥΧΟΣ Β/162
¢ˆÚÂ¿Ó ‰È¤Ï ̆ÛË
·fi Ù· ¢π√¢π∞ ∞ÊȉÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ̆ ̃ ÌfiÓÈÌÔ ̆ ̃ ηÙÔ›ÎÔ ̆ ̃ ÙÔ ̆ ¢‹ÌÔ ̆ øÚˆÔ‡
£ˆÌ¿ ̃ ƒÔ‡ÛÛË ̃ ¢‹Ì·Ú ̄Ô ̃ øÚˆÔ‡ ∏ ÂÈÌÔÓ‹ Ì· ̃ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÂÈ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ!
(·ÔÎ·Ï ̆ÙÈÎfi video ·fi ÙÔ 12Ô ∞Ó·Ù ̆ÍÈ·Îfi TM ̆Ó¤‰ÚÈÔ - ∞Ú›ÏÈÔ ̃ 2018 Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ÀÔ ̆ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ & aÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ TM›ÚÙ ̇Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ)
¢π√¢π∞
√È ·Ó·ÊÔÚ¤ ̃... ÔÈ Â ̆ ̄·ÚÈÛٛ ̃... ÛÙÈ ̃ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ ̃ ÔÌÈϛ ̃ ÙÔ ̆ £ˆÌ¿ ƒÔ‡ÛÛË


   1   2   3   4   5