Page 20 - NeaEkfrasi_web_03
P. 20

20
ΜΑΪΟΣ 2019 * ΤΕΥΧΟΣ Β/162
∂ ̆ÚˆÂÎÏÔÁ¤ ̃ 2019
∂ ̆Úˆ„ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ “¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·”
∂ ̆¿ÁÁÂÏÔ ̃ a ̊Ì·Ú¿ÎË ̃ (∂ÈÎÂÊ·Ï‹ ̃) aÈ ̄¿ÏË ̃ ∞ÁÁÂÏfiÔ ̆ÏÔ ̃ °ÈÒÚÁÔ ̃ ∞Ì ̆Ú¿ ̃ °È¿ÓÓË ̃ ∞Ó‰ÚÔ ̆Ï¿ÎË ̃
ΔfiÓÈ· ∞Ú¿ ̄ˆ‚· ÕÓÓ· aÈÛ¤Ï ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ ̆ ÕÁË ̃ μÂÚÔ‡ÙË ̃ ∂Ï› ̇· μfi ̇ÂÌÂÚÁÎ §Â ̆Ù¤ÚË ̃ μ·ÚÔ ̆Í‹ ̃ ¡›ÎÔ ̃ °È·ÓÓ‹ ̃ ∫·Ï ̆„Ò °Ô‡Ï· ∫ÒÛÙ· ̃ ¢¤Ú‚Ô ̃ Δ¤Ù· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ ̆ ¡ÈÎfiÏ·Ô ̃ ¢Ô‡Î· ̃
¶·‡ÏÔ ̃ ∂Ï ̆ıÂÚÈ¿‰Ë ̃ £Âfi‰ˆÚÔ ̃ ∑·ÁÔÚ¿ÎË ̃ £Ô‰ˆÚ‹ ̃ ∫·Ï·ÌfiÎË ̃ ¢ËÌ‹ÙÚË ̃ ∫·ÈÚ›‰Ë ̃ a·ÓÒÏË ̃ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓË ̃ °ÈÒÚÁÔ ̃ - TMÙ·‡ÚÔ ̃ ∫ÚÂÌÏ‹ ̃ TMÙ¤ÏÈÔ ̃ ∫ ̆ÌÔ ̆ÚfiÔ ̆ÏÔ ̃ °ÂÒÚÁÈÔ ̃ ∫‡ÚÙÛÔ ̃ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ ∫ ̆Ú›ÙÛË μ·ÛÈÏÈ΋ §· ̇·Ú¿ÎÔ ̆ ∞ϤͷӉÚÔ ̃ ¶. a·ÏÏÈ¿ ̃ a·ÓÒÏË ̃ a· ̆ÚÔÌÌ¿ÙË ̃ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË a¿ÚÎÔ ̆ aÈ ̄¿ÏË ̃ a·ÛÔ ̆Ú¿ÎË ̃
¢ËÌ‹ÙÚË ̃ aÂÏ¿ ̃ μ·Û›ÏË ̃ aÈ ̄·ÏÔÏÈ¿ÎÔ ̃ ∞ÊÚÔ‰›ÙË aϤٷ °ÈÒÚÁÔ ̃ •ËÚ·‰¿ÎË ̃ ÃÈÔ ̆Ì ̊Ú¿ ∞ ̤̄٠√ÁÏÔ‡ °È¿ÓÓË ̃ ¶· ̊‰· ̃ ∂ϤÓË ¶·Ó·ÁȈٷڤ· ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· TM·Ú·ÓÙ¿ÎÔ ̆ μÔÁÈ·Ù ̇¿ÎË a·Ú›· TM ̆Ú¿ÎË ¶¤ÁÎ ̆ TMÙ·ı·ÎÔÔ‡ÏÔ ̆ ¡›ÎË Δ ̇·‚¤ÏÏ· a·›ÚË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê ̆ÏÏÔÔ‡ÏÔ ̆ ÕÎË ̃ ΔÛÂϤÓÙË ̃ μ›Î ̆ oϤÛÛ·


   18   19   20   21   22