Page 4 - NeaEkfrasi_web_03
P. 4

04
ΜΑΪΟΣ 2019 * ΤΕΥΧΟΣ Β/162
∫ÂÓÙÚÈ΋ √ÌÈÏ›· ÙÔ ̆ ÀÔ„ËÊ›Ô ̆ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ TM ̆Ì‚Ô‡ÏÔ ̆ ∞Ó. ∞ÙÙÈ΋ ̃ Î. °È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ ̆ ÛÙÔÓ øÚˆfi
TM‡ÛÛˆÌÔ ̃ Ô ÔÏÈÙÈÎfi ̃ ÎfiÛÌÔ ̃ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ ̆ øÚˆÔ‡ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ ̆ °È¿ÓÓË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎÔ ̆
·ÚÔ ̆Û›· ÙÔ ̆ À. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú ̄Ë ∞ÙÙÈ΋ ̃ Î. °ÈÒÚÁÔ ̆ ¶·ÙÔ‡ÏË


   2   3   4   5   6