Page 4 - groupCBB-cataloog-2021
P. 4

ABOUT US
    ‘Perfectie, Waarde en Assistentie in de realisatie van projecten wil ik onze klanten bieden’, zegt
    ‘P erf ec tie, W aar de en A ssist entie in de r e alisatie v an pr ojec t en wil ik onz e klant en bieden ’ , z egt
    Bjor n Baudon  c q , zaak v oer der v an gr oup CBB .
    Bjorn Baudoncq, zaakvoerder van group CBB.
    Bjorn is heel nauw betrokken bij alle activiteiten van group CBB en heeft als motto: “Wij willen u
    Bjor n is h eel nauw betr okk en bij alle a c tivit eit en v an gr oup CBB en h eeft als m ot t o: “ W ij willen u
    meer bezorgen dan de centen die u ons toevertrouwt”.
    m eer be z or gen dan de c ent en die u ons t oe v er tr ouw t ”.
    Sinds 2003 werkt group CBB als gespecialiseerde firma rond industriebouw. Vandaaruit heeft
    Sin ds 2 00 3 w er kt gr oup CBB als gespecialiseer de fir ma r on d in dustr iebouw . V an daaruit  h eeft
    Bjorn een speciale voorkeur voor sandwichpanelen opgebouwd wegens de eenvoudige mon-
    Bjor n een speciale v oor k eur v oor san dwic hp an elen opgebouw   d w egens de een  v oudige m on -
    tagetechniek in combinatie met hoogwaardige isolatie- en afdichtingswaarde. Vanuit dit oog-
    ta get ec hniek in c ombinatie m  et h oogw aar dige isolatie - en af dic htin gs w aar de. V anuit dit oog -
    punt staan we mensen bij om hun dak zelf te plaatsen. Het product is “top”, de vraag is er …
    punt staan w  e m ensen bij om hun dak z  elf t e plaatsen. Het pr oduc t is “ t op ” , de vr aa g is er …
    Bjorn is ondernemend en wil zijn productkennis over deze vernieuwende techniek van dakbe-
    Bjor n is on der n em en d en wil zijn pr oduc tk ennis o v er de z e v er nieuw en de t ec hniek v an dakbe -
    dekking delen. Zo zijn in 2012 Dakplaatwinkel Deinze en in 2016 Retailpanels Doornik op de
    dekk in g delen. Z o zijn in 2 0 12 Dak plaat wink el  Deinz e en in 2 0 16 Retailp an els  Door nik op de
     aar
         z
          et
    kaart gezet. .
       t ge
    k
                   oof
                     d ma
               en je h
         en dak bo
               v
                        g niet z
                                                      elo
                                              et dient een w
                                                         er
                                                        v
                                            en, h
                                    drukk
                            omaar een uit
                                        g blijv
                                       in
       n: ‘E
    Bjor
    Bjorn: ‘Een dak boven je hoofd mag niet zomaar een uitdrukking blijven, het dient een welover-       -
    w ogen k euz e t e zijn. V anuit de z e optiek wil ik mijn k ennis inzak e h et juist e pr oduc t v oor de juist e
    wogen keuze te zijn. Vanuit deze optiek wil ik mijn kennis inzake het juiste product voor de juiste
    r
                              ede
    realisatie graag delen met mijn klanten en medewerkers’.
                                   er
                                    s’
                         en en m
                  et mijn klant
                                     .
      alisatie
                                w
     e
          gr
                                 er
                                  k
           aa
            g delen m
                            aan
                              del
    W
                          et v
         gen de juist
               e k
      e dr
        a
                     oog in h
    We dragen de juiste keuzes hoog in het vaandel
                 euz
                   es h
    en leveren u graag een top service.
    en le v er en u gr aa g een t op ser vic e.
             q
            c
    Bjor
       n Baudon
    Bjorn Baudoncq
    Zaakvoerder
    Z aak v oer der
     Omdat “bijna goed” niet goed genoeg is!

                              pag. 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9