Page 1 - FirePro - fasta automatiska släckanläggningar
P. 1
FirePro är ett fast automatiskt mobilt aerosolbaserat släcksystem utan
trycksatta behållare eller komplexa rördragningar. Behållarna skruvas
fast i taket och tas lätt med vid flytt. Kopplas mot detektering, släckcentral,
brandlarm, värmestubin, förinställd rumstemperatur eller självutlöser vid 300 grader.
Mycket ekonomiskt försvarbart att installera.Fir e P r o – P y r o t e k nis k t Ge ne r e r a d A e r o s o l ( P GA ) - ä r e n s lä c k g a s s o m ä r e nk e l o c ho fa r lig a t t ha nt e r a .
D e n ä r b ä t t r e fö r m iljö n o c h9 – 1 0 g å ng e r e ffe k t iv a r e p e r v ik t e nhe t ä n H a lo n ( fö r b ju d e n nu ) . Fir e P r o
ha r e t t REM P - v ä r d e ( m ä t t ie ffe k t iv it e t ) a v 0 , 4 d ä r H a lo n ha r 4 , 0 o c hine r t g a s e r 1 0 .

Fir e P r o ä r v ä s e nt lig t m e r k o s t na d s e ffe k t iv t o c hb ä t t r e fö r m iljö n ä n m o t s v a r a nd e a nlä g g ning m e d C O 2
( k o ld io x id ) e lle r ine r t g a s .
A e r o s o le n ä r int e s y r e s ä nk a nd e .

O m e l o c hb a t t e r ib a c k u p ä r u t s la g e n k o m m e r Fir e P r o ä nd å a t t lö s a u t a v s ig s jä lv , g e no m e n m a g ne -
s iu m la d d ning is lä c k b o m b e n, det är unikt! O m s t ä llv e r k b r inne r nå r m a n u p p t ill 3 0 0 g r a d e r p å m y c k e t
k o r t t id . H ä r k a n nik ö p a e r t id o c hk o m m a id r ift lä g e p å m y c k e t k o r t t id o m o ly c k a n s k u lle v a r a
fr a m m e .
Fir e P r o ä r e n ny miljövänlig teknik s o m ä r r e s u lt a t e t a v m å ng a å r s fo r s k ning o c hu t v e c k ling ie n a v
v ä r ld e ns le d a nd e t e k nis k a ins t it u t . Fir e P r o s lä c k e r b r ä nd e r o c hä r g o d k ä nd ib r a nd k la s s A , B , C , Fo c hEl
1 3 0 , 0 0 0 v o lt .
Fir e P r o - a e r o s o le n b e s t å r a v e n k a liu m nit r a t b la nd ning , m e d e n p a r t ik e ls t o r le k p å ~ 1 m ik r o n s o m v a r k e n
ä r k o r r o s iv e lle r e le k t r is k le d a nd e . Ve nt ile r a s lä t t u t e ft e r s lä c k ning .

N ä r s y s t e m e t lö s e r u t ä r d e t m a g ne s iu m s o m t r y c k e r Ka liu m k a r b o na t ifa s t fo r m g e no m o lik a filt e r i
b e hå lla r e n o c hk y le r g a s e n inna n d e n s na b b t s t r ö m m a r u t ir u m m e t . S lä c k m e d le t g å r fr å n fa s t fo r m t ill
a e r o s o lg a s p å nå g r a m illis e k u nd e r . D e fr ia r a d ik a le r na ib r a nd e n s t a b ilis e r a s m e d k a liu m nit r a t b la nd -
ning e n ig a s e n o c hb r y t e r d e n k e m is k a p r o c e s s e n o c hs t a b ilis e r a r m o le k y le r na .

A e r o s o lg a s e n fö r hind r a r å t e r a nt ä nd ning i3 0 m inu t e r . P r o d u k t e n ä r int e t r y c k s a t t . En fib r ö s b r a nd hä r d
k y ls ne r m e d c ir k a 1 0 0 g r a d e r p e r 3 0 s e k u nd e r . Fir e P r o - a e r o s o le n ing å r ie n v e t e ns k a p lig s t u d ie a v
k o m p e t e nt a fo r s k a r e iL u nd , fina ns ie r a d a v B r a nd fo r s k 2 0 0 8 . Fir e P r o ä r D N V, IM O , o c hGr e e nla b e l
c e r t ifie r a d o c hinne ha r e t t fle r t a l a nd r a e u r o p e is k a c e r t ifik a t .
FirePro uppfyller NFPA 2010. Vis a m a r b e t a r m e d c e r t ifie r a d e lo k a la b r a nd la r m s ins t a lla t ö r e r .D a t a ha ll, s e r v e r r u m , s t ä llv e r k , a r k iv r u m , m a s k inr u m , k o nt r o llr u m , m o t o r u t r y m m e n e t c .
S y s t e m e t ä r m o b ilt .Fir e P r o s lä c k b o m b k a n e nk e lt a ns lu t a s t ill la r m c e nt r a l o c hä r k o m p a t ib e l m e d a lla d e t e k t e r ing s m e t o d e r
s o m finns p å m a r k na d e n.


M e d The r m o c o r d ( s t u b in) u t lö s e r s lä c k b o m b e n v id 1 7 2 g r a d e r , e lle r m e d g iv a r e s o m lö s e r u t v id
ö ns k a d r u m s t e m p e r a t u r ( 5 7 / 6 8 / 7 9 / 9 3 / 1 4 1 / 1 8 2 g r a d e r ) , e lle r m a nu e llt v ia s k y d d a d k na p p .
O a v s e t t d e t e k t e r ing s m e t o d s jä lv u t lö s e r s y s t e m e t v id 3 0 0 g r a d e r .
Tre Röda AB org.nr. 556705-5750 tel: 08-560 200 22
TillingeHagby 7 Momsreg.nr/VAT-nr: SE556705575001 mobil: 070-560 63 63
745 94 ENKÖPING PlusGiro: 48 16 96-3 Bankgiro: 5375-7738
SWEDEN http://www.treroda.nu Godkänd för F-skatt
   1   2   3