Page 1 - FirePro-Securityinfo
P. 1
Enligt 453/2010 och 1272/2008

(Alla hänvisningar till EU-förordningar och direktiv är förkortade till endast nummerbeteckningen)

Utfärdat 2012-08-29











1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn FirePro
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från
Identifierade användningar Brandsläckningsmedel
Användningar som avrådes från
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad
Företag X-Fire AB
Bergsbovägen 20
51131 ÖRBY
Kontaktperson Richard Qvarfell
Telefon +46 70 589 53 67
E-post richard.qvarfell@x-fire.se
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
I nödläge kontakta Giftinformationscentralen, larmnr 112
Giftinformationscentralen (Sverige) icke-akut: Tel 08-33 12 31; http://www.giftinformationscentralen.se




2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Klassificering enligt 1272/2008
Produkten som sådan är ej klassificerad som farlig vid normalt bruk
Klassificering enligt 1999/45/EG
Produkten som sådan är inte klassad som farlig
2.2 Märkningsuppgifter
Märkningsuppgifter enligt 1272/2008
Faropiktogram Ej tillämpligt
Signalord Ej tillämpligt
Faroangivelser Ej tillämpligt
Märkningsuppgifter enligt 1999/45/EG
Se Avsnitt 16.
2.3 Andra faror
Trasig, oanvänd produkt kan främja brand vid kontakt med brännbart material.





















Säkerhetsdatablad för FirePro. Edition 2012-08-29 Sid 1(8)
   1   2   3   4   5   6