Page 1 - CDA Kieskrant 2018
P. 1

Ligne in de lift
                                          Het was de rechter die in november 2017  termijn mag in hetzelfde bouwdeel ook een
                                          aan alle onduidelijkheid een einde maakte en   erkende fietsenspeciaalzaak welkom worden
                                          oordeelde dat de gemeente Sittard-Geleen  geheten. Ook vanuit de modebranche be-
                                          niet verplicht is om kantoorruimte van de  staat er meer dan serieuze belangstelling
                                                                 2
                                          eigenaar van de Ligne af te nemen. Het ge- om 3.000 m in de Ligne in te vullen. Geen
                                          meentelijk deel van de Ligne was meteen bij  wollig taalgebruik als de conclusie kan worden
                                          oplevering gevuld met een combinatie van  getrokken dat “als het eerste schaap over de
                                          onderwijs en cultuur. De invulling van de  dam is” er snel meer volgen. Ook voor de
                                          winkel- en kantoormeters verliep aanvan- 5.000 m2 kantoorruimte op de eerste verdie-
                                          kelijk minder voorspoedig. Gelukkig is daar  ping bestaat grote belangstelling. Drie orga-
                                          verandering in gekomen. Momenteel wordt  nisaties zijn in gesprek met de eigenaar van
                                          hard gewerkt aan de inrichting van de Coop,  de Ligne. Bij elkaar opgeteld bestaat er be-
                                                                    2
                                          die met een mandjessupermarkt, een slijte- hoefte aan 6.500 m . Daarmee is nu al zeker
                                          rij en een maaltijdservice invulling geeft aan  dat ze niet alle drie in de Ligne passen.
                                          een deel van de Ligne. Binnen afzienbare


     Ambtelijke huisvesting: prestigeproject of doordacht beleid?     Op 8 juli 2015 stemde de gemeenteraad, op  reistijd verloren. De gebouwen zijn niet meer  rondom het nieuwe horecaplein bestaande
     één persoon na, in met het geactualiseerde  van deze tijd. Ze zijn niet duurzaam en hebben  horecagelegenheden een nieuwe impuls krij-
     Centrumplan Geleen. “Service en dienstver- een slecht binnenklimaat. Het opknappen van  gen en verplaatsers vanuit het horecastraatje
     lening”, “innovatie” en “winkelen” zijn de kern- de gebouwen vraagt net zo goed een enorme  serieus kijken naar mogelijkheden op deze
     begrippen in dit visiedocument. Het saneren  investering. Even slecht is de toestand van  nieuwe plek. Intussen worden ook de eerste
     van het horecastraatje, het realiseren van een  bijna alle panden in het horecastraatje. Inmid- schetsen gemaakt van de nieuwe inrichting
     nieuw horecaplein met het oud stadhuis als  dels heeft de gemeente de meeste panden  en vergroening van de omgeving rondom het
     centraal middelpunt en het samenbrengen  in haar bezit. De gesprekken en onderhan- horecastraatje en het stadhuis. De verschil-
     van alle ambtenaren in Geleen zijn projecten  delingen met betrekking tot de overige pan- lende projecten zorgen niet alleen voor een
     die onderdeel uitmaken van het geactuali- den zijn in volle gang. Het bestaand stadhuis  kwaliteitsimpuls, maar er komen met de ver-
     seerde Centrumplan. Op dit moment zijn de  krijgt een opknapbeurt, zodat het weer aan  huizing van het ambtelijk apparaat bovendien
     ambtenaren verspreid over verschillende lo- de eisen van deze tijd voldoet. Tegelijkertijd  honderden nieuwe gebruikers en klanten naar
     caties gehuisvest. Hier hangt met bijna Euro  wordt er volop nagedacht over en toegewerkt  het centrum van Geleen. Zeg eens eerlijk, wie
     3.000.000 aan huisvestingslasten op jaarba- naar de herbestemming van het oud stadhuis.  kan daarop tegen zijn?
     sis niet alleen een aanzienlijk kostenplaatje  Het is niet de vraag of er een brasserie komt,
     aan, maar er gaat bovendien onnodig veel  maar wanneer. Bijkomend positief effect is dat


     Wie kent Kasteel Limbricht niet? En de kas- is dat ook voor bewoners en schoolgaande
     teelruïne van Born? Sittard-Geleen telt vele  jeugd, bijvoorbeeld bij slecht weer, een ex-
     kastelen, vooral in het buitengebied. Langs  tra vervoersmogelijkheid ontstaat. Optimaal
     de Maas vorderen de werkzaamheden, die  gebruik van bestaand spoor. Duurzamer kan
     de Maasdorpen bescherming moeten bieden  haast niet. Het Kasteelpark Born is start- of
     tegen hoogwater. Meer en meer wordt zicht- eindpunt dan wel tussenstop van een aantal
     baar dat er nieuwe natuur ontstaat. Mooie  fietsroutes. Ook aan de e-bikers wordt ge-
     fiets- en wandelroutes, ook vanuit en naar  dacht. Naast een groene omgeving is er bij de
     onze Belgische buren. Het Kasteelpark Born  oplaadpunten ter plaatse ook groene stroom
     is een niet meer weg te denken attractie.  beschikbaar. De horeca in Grevenbicht en
     Breng het allemaal met elkaar in verbinding  Obbicht krijgt een extra impuls als naast het
     en er ontstaan mogelijkheden om een hele  voetveer ook de nieuwe wandelroutes toe-
     dag (of nog langer) in het land van Swentibold  risten op de been brengen, die op het terras
     te vertoeven. De bestaande spoorlijn tussen  “onder het genot van” diezelfde benen even
     Buchten en Sittard kan heel goed worden  rust willen gunnen.
     gebruikt om een aantal keer per dag men-
     sen te vervoeren naar de verschillende tus-
     senliggende attracties. Bijkomend voordeel


     >> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>> >>>>
   1   2   3   4   5   6