Page 79 - Rosh Hashana Greetings & Memorials 2020
P. 79

5781
Jewish Holidays 2020-2021
Note: All Holidays begin at sundown the previous evening
Rosh Hashanah Yom Kippur Sukkot
Sh’mini Azeret Simchat Torah Chanukah
Tu B’Shevat Purim
Passover
Yom Hashoah Yom Haatzmaut Lag B’Omer Shavuot
Tisha B’Av
Tishrei 1
1
5781
Tishrei 10 5781
Tishrei 15 5781
Tishrei 22 5781
Tishrei 23 5781
Kislev 25 5781
Shevat 15 5781
Adar 14 5781
Nissan 15 5781
Nissan 27 5781
Iyar 5 5 5781
Iyar 18 5781
Sivan 6 5781
Av
9 5781
September 19 2020 September 27 2020 October 3 2020 October 10 2020 October 11 2020 December 20 20 20 2020 January 28 2021
February 26 2021
March 28 2021
April 9 2021
April 17 2021
April 30 2021
May 17 2021
July 18 2021

   76   77   78   79   80