Page 5 - The Fayetteville Press Newspaper June/July 2024 Edition
P. 5

The Fayetteville Press June 21 , 2024 Edition                                             Page 5a
      PRINT. PACK. SHIP.


                 All in one place!
        SHIPPING         NOTARY         SHREDDING
       BLUEPRINTS        BOOKLETS         BROCHURES
         SIGNS         DESIGN          BANNERS
         FLYERS       DIRECT MAIL       CANVAS PRINTS     Partner with our friendly team of shipping and printing
              experts to grow your business.


              Print & Business Services
                  Westwood • Hope Mills

           Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
       MEGA
           sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
           ADDRESS
           dolore magna aliquam erat volutpat.
           Lorem ipsum dolor
       MEGA
      Spring 50% OFF YOUR STORE
       SALE
       Spring
      Sp
        SALE
           YOUR ONLINE
           Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
           sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
           STORE
           dolore magna aliquam erat volutpat.
           Lorem ipsum dolor
       LIMITED TIME ONLY
        50% OFF
       Lorem ipsum dolor sit amet,
        consectetuer adipiscing elit, sed
        diam nonummy nibh euismod
        tincidunt ut laoreet dolore magna
        aliquam erat volutpat.
           www.youtube.com./loremipsum
           www.twitter.com. /loremipsum
           www.instagram.com. /loremipsum
           www.yourwebsite.com
        Shop Now www.facebook.com./loremipsum
                 9 1 0 . 860   . 1 220
                 910.860.1220
     439 WESTWOOD SHOPPING CENTER | 3333 N MAIN ST UNIT 150 HOPE MILLS
     PLEASE SEND PRINT REQUESTS TO PRINT2974@GMAIL.COM
     &RQJUDWXODWLRQV
            *UDGXDWHV
                                                       ī


                                                  ×-ɱp d-ɱ¸LQrE«ɱ£QEL¸Ɇ


                                                    «L-Qf ɱ L ÖQ«                                                        ƤƤŪƐşĘNJɱʯɱ íƐƤşĘƐ
                                                       Ǯǰǭǭɱ ɱ íŝíŔĘĘɱ%ƐĽǃĘ
                                                       DíNJĘƤƤĘǃĽŔŔĘɂɱr ɱǯǵǰǭǰ

                                                       %ŪşɥƤɱDŽíĽƤɂɱĊíŔŔɱŪşɱƤĸĘɱǵɫƘɆ


                                                    ǶǮǭɘǵǵǵɘǵǵǵǵ

                                                                                « rɱL-£-ɱ

                                                                             ¸}ɱÖQ«Q¸ɱ¿«ɱ}rfQr-
       631                    7KH


     :KLWH 2DN 6FKRRO


            7KH ROGHVW VFKRRO


            RI UHFRUG LQ UXUDO                                     ×××Ɂ £-r¸ % p«Ɂ }p

               +RNH &RXQW\                              «ĘƐǃĽşıɱDíNJĘƤƤĘǃĽŔŔĘɂɱ%Ƭşşɂɱ£íŔĘĽıĸɂɱ«ŪƬƤĸĘƐşɱ ĽşĘƘɱíşđɱ ŔĽşƤŪşɂ

                                                                 rŪƐƤĸɱ íƐŪŔĽşí
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10