Page 1 - 21 เอน่า โครงการบำบัดน้ำทิ้งด้วยระบบการกรอง และเพิ่มออกซเจนในน้ำ บริเวณคลองลำกระโดงข้างสะพานอนุบาล
P. 1

1
           โครงการบ้าบัดน้้าทิ้งด้วยนะบบการกรองน้้า และเติมออกซิเจนในน้้า บริเวณ

                      คลองล้ากระโดงข้างสะพานอนุบาล           reuse waste water with Water filtration and Add oxygen to water

                             จัดท้าโดย


                     1.ด.ญ.สริณธร เมฆทวีพงศ์      (เอน่า)  เลขที่ 21

                     2.ด.ญ.มาวันทา ผ่องจิตวัฒนา    (อิ่มอุ่น) เลขที่ 8


                     3.ด.ญ.อินทร์ริตา ธนาพัฒน์โชคชัย (จิน จิน) เลขที่ 11

                     4.ด.ช.นัธทวัฒน์ เตชะพงษ์ศานติ์   (ภูมิ)   เลขที่ 19

                         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 2

                             ครูที่ปรึกษา


                         คุณครูเกศรัตน์ มาศรี (ครูกลอย)

                        คุณครูวนิษฐี สร้อยสุวรรณ (ครูข้าวตู)
                   โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยโครงงานบรูณาการ

                        ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563


                  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันรักษาและดูแลสิ่งแวดล้อม
   1   2   3   4   5   6