Page 1 - 21 Bible
P. 1

กล่องอาหารกลางวัน
     ข้อพระคัมภีร์   ยอห์น 6 : 1-14     ฟีลิปทูลตอบพระองค์ว่า "สองร้อยเหรียญเดนาริอันก็ไม่พอซื้ออาหารให้เขา
                                       ์
     กินกันคนละเล็กละน้อย" สาวกคนหนึ่งของพระองคคืออันดรูว์น้องชายของซ                  ี
     โมนเปโตรทูลพระองค์ว่า "ที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมบารลีห้าก้อนกับปลา

     เล็กๆสองตัว แต่เท่านั้นจะพออะไรกับคนมากอย่างนี้" พระเยซูตรัสว่า "ให้

     คนทั้งปวงนั่งลงเถิด" ที่นั่นมีหญ้ามาก คนเหล่านั้นจึงนั่งลง นับแต่ผู้ชายได้

     ประมาณห้าพันคน  แล้วพระเยซูก็ทรงหยิบขนมปังนั้น และเมื่อ

     ขอบพระคุณแล้ว ก็ทรงแจกแก่พวกสาวก และพวกสาวกแจกแก่บรรดาคนที่

     นั่งอยู่นั้น และให้ปลาด้วยตามที่เขาปรารถนา เมื่อเขาทั้งหลายกินอิ่มแล้ว

     พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า "จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ เพื่อ

     ไม่ให้มีสิ่งใดเสียไป" เขาจึงเก็บเศษขนมบารลีห้าก้อนซึ่งเหลือจากที่คน
                                             ื่
     ทั้งหลายได้กินแล้วนั้น ใส่กระบุงได้สิบสองกระบุงเต็ม  เมอคนเหล่านั้นได้
     เห็นการอัศจรรย์ซึ่งพระเยซูได้ทรงกระท า เขาก็พูดกันว่า "แท้จริงท่านผู้นี้

     เป็นศาสดาพยากรณ์นั้นที่ทรงก าหนดให้เข้ามาในโลก"

     อุปกรณ์ : กล่องอาหาร
      อาหารกลางวัน  ที่โรงเรียน ถ้าเรา พกกล่องข้าวไป กินที่โรงเรียน


     เราคงทาปริมาณ แค่เฉพาะ เรากินเองใช่หรือไม่
      ถ้ามีเพื่อนคนหนึ่ง ลืม เอากล่องข้าวมา วันนั้นเราจะท าอย่างไร เรา

     รู้สึกอย่างไร เรารู้สึกอย่างไร กับเพื่อนคนนี้ จะช่วยเขาไหม ช่วงอย่างไร
   1   2   3   4   5   6