Page 3 - Demo2
P. 3

第一章 壹、 貳、 參、
第二章 壹、 貳、 參、 肆、 伍、
第三章 壹、 貳、 參、 肆、
第四章 壹、 貳、
第五章 壹、 貳、 參、
第六章 壹、 貳、
109 年度臺灣品牌企業國際經營現況及政策建言報告 總目錄
總論
緒論.........................................................................................................................................5 計劃背景.............................................................................................................................5 計畫目的.............................................................................................................................6 研究設計.............................................................................................................................7
問卷調查企業之基本經營資訊—敘述性統計....................................................11 調查企業基本資料....................................................................................................... 11 海外市場經營環境現況 ............................................................................................. 19 PEST 因素調查 ............................................................................................................. 24 競爭品牌企業現況....................................................................................................... 28 經營績效.......................................................................................................................... 31
競爭優劣勢分析..............................................................................................................32 國家競爭優勢(鑽石模型) ................................................................................... 32 SWOT 分析..................................................................................................................... 35 企業能力優劣勢分析.................................................................................................. 43 組織文化.......................................................................................................................... 44
品牌與行銷策略..............................................................................................................47 品牌定位與價值主張.................................................................................................. 47 行銷策略.......................................................................................................................... 50
企業經營績效關聯性分析...........................................................................................57 企業策略對經營績效之影響 ................................................................................... 57 組織能力對經營績效之影響 ................................................................................... 62 組織文化對經營績效之影響 ................................................................................... 71
品牌企業之經營建議及政府政策建言..................................................................74 品牌企業之經營建議.................................................................................................. 74 各年度政府政策建言彙整 ........................................................................................ 78
2
   1   2   3   4   5