Page 184 - Tailored Bathrooms Edition 4 - 2021
P. 184

 SWANSEA GUNMETALP60-61
SWANSEA GUNMETAL MONO MIXER TAP & WASTE TIS5084
SWANSEA GUNMETAL BATH FILLER
TIS5086
SWANSEA GUNMETAL BATH SHOWER MIXER TIS5085
SWANSEA ORCA P62-63
SWANSEA GUNMETAL MONO MIXER TAP & WASTE TIS5072
SWANSEA ORCA BATH SHOWER MIXER TIS5073
TENBY P64-65
TENBY CROSS TRADITIONAL CROSS BASIN TAPS
TIS5011
TENBY CROSS TRADITIONAL CROSS BATH TAPS
TIS5012
TENBY CROSS TRADITIONAL CROSS BASIN MIXER
TIS5013
TENBY LEVER TRADITIONAL CERAMIC LEVEL BASIN TAPS TIS5025
TENBY LEVER TRADITIONAL CERAMIC LEVEL BATH TAPS
TIS5026
TENBY BATH SHOWER MIXER
TIS5053
SWANSEA ORCA FREESTANDING MONO MIXER TAP
TIS5077
PLUMB ESSENTIAL P66-67
SWANSEA ORCA BATH FILLER
TIS5074
PLUMB ESSENTIAL MONO MIXER TAP
TIS5054
93
PLUMB ESSENTIAL 40MM BASIN TAP & WASTE TIS5079
PLUMB ESSENTIAL 1/2” CROSS HEAD REVIVERS TIS5032
73.3
PLUMB ESSENTIAL BATH SHOWER MIXER TAP
TIS5055
180
PLUMB ESSENTIAL 1/2” CONTRACT REVIVERS
TIS5033 45.3
PLUMB ESSENTIAL BATH FILLER TAP
23
68-75.5
56.5
18-25.5
83.3
58.5-66
18-25.5
50
42.5
99
184
sales@tailored-bathrooms.co.uk
03330 145700
TIS5056
222.2 173 150
180
PLUMB ESSENTIAL 1/2” LEVER REVIVERS TIS5034
91.5
   182   183   184   185   186