Page 187 - Tailored Bathrooms Edition 4 - 2021
P. 187

 TURIN P79 TURIN WC CABINET
TIS4054 TIS4020
490
TURIN P80
TURIN TALL BOY WITH TOWEL SHELF
TIS4059 TIS4019 TIS4175
COUNTER TOPS P81
COUNTRY OAK
TIS4074
SHADOW GREY
TIS4072
TAILORED GREY
TIS4073
SAPPHIRE
TIS4132
385
18
        NAPLES SMILE P82
500MM NAPLES SMILE VANITY & BASIN - FLOOR STANDING
TIS4095 TIS 4096 TIS4097
PISA COUNTER TOP BASIN
TIS4076
NAPLES SMILE TWO DRAWER - FLOOR STANDING
TIS4012 TIS4012-G TIS173
600 425
NAPLES CLOAKROOM VANITY
& BASIN - FLOOR STANDING TIS4087 TIS4088 TIS4089 TIS4090
          400
     590
415
   TURIN TALL BOY 2 DOOR
900MM NAPLES SMILE VANITY & BASIN - FLOOR STANDING
TIS4101 TIS4102 TIS4103
NAPLES SMILE P84
500MM NAPLES SMILE VANITY & BASIN - WALL HUNG
TIS4098 TIS4099 TIS4100
900MM NAPLES SMILE VANITY & BASIN - WALL HUNG
TIS4104 TIS4105 TIS4106
TIS4058 TIS4018 TIS4174
390 390
                     NIAMH PVC MIRROR FRAME
NAPLES SMILE TWO DRAWER - WALL HUNG
TIS4011 TIS4011-G TIS4171
 568 67
        TURIN CERAMIC BASIN
600MM TIS4163
800MM TIS4130
CLOAKROOM VANITY & BASIN - WALL HUNG
TIS4091 TIS4092 TIS4093 TIS4094
290
 TIS4047 TIS4159 TIS4046
                  187
748
700 848
1420
800
1420
1420
TECHNICAL SPECIFICATIONS
1420
770
50
820
820
800
598
610 士 5
问
160
_I I_ 35
盯川呐盯AW寸
   185   186   187   188   189