Page 1 - บทที่13 ไฟฟ้าสถิต
P. 1

1

                            บทที่ 13


                            ไฟฟ้าสถิต


        13.1 ปรากฏการณ์ธรรมชาติของไฟฟ้า

                                        ้
                                               ้
            ในชีวิตประจ ำวันเรำได้พบเห็นปรำกฏกำรณ์ทำงธรรมชำติของไฟฟำ เช่น ฟำแลบ ฟำผ่ำ และได้ยิน
                                           ้
           ้

        เสียงฟำร้องกันบ่อยๆ ในยุคโบรำณมนุษย์เรำเชื่อว่ำเกิดจำกอำนำจของเทพเจ้ำ ส ำหรับคนไทยนั้นเชื่อว่ำ เกิด
        จำกนำงเมขลำล่อแก้ว แล้วรำมสูรขว้ำงขวำนใส่ ภำยหลังเมื่อมนุษย์มีควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์มำกขึ้นจึงทรำบ
        ว่ำปรำกฏกำรณ์ฟ้ำแลบ ฟ้ำผ่ำ เกิดจำกกำรถ่ำยโอนประจุไฟฟ้ำในบรรยำกำศ

                        รูปที่ 13.1 ปรำกฏกำรณ์ฟ้ำผ่ำ

                                         ั

            ในสมัยก่อน นักปรำชญ์ชำวกรีกชื่อ ทำลีส สังเกตเห็นว่ำเมื่อน ำอำพน (amber) มำถูกกับขนสัตว์
        อ ำพันจะสำมำรถดึงดูดของเบำๆ เช่น ฟำง ขนนกได้ แสดงให้เห็นว่ำมีแรงกระท ำต่อขนนกนั้น ต่อมำจึงทรำบว่ำ

        แรงนั้นคือ แรงระหว่ำงประจุ (force between electric charge) นั้นเอง เรำยังสำมำรถพบเห็นปรำกฏกำรณ์

                ้
        ธรรมชำติของไฟฟำได้อกมำกมำย เช่น ในฤดูหนำว และมีอำกำศแห้ง เวลำที่เรำหวีพบแล้วเมื่อน ำหวีมำใกล้
                  ี
        กระดำษชิ้นเล็กๆ จะพบว่ำหวีสำมำรถดึงดูดกระดำษได้ , เมื่อจับลูกบิดประตูจะมีควำมรู้สึกว่ำถูกไฟช๊อต หรือมี

        ประกำยไฟเกิดขึ้น

        13.2 ประจุไฟฟ้า

            ประจุไฟฟ้า (electric charge) ประจุไฟฟ้ำมีสองชนิด คือ

                  ประจุไฟฟ้าบวก (positive electric charge) เรียกสั้นๆว่ำ ประจุบวก (positive

                   charge) แทนด้วยเครื่องหมำย +


                  ประจุไฟฟ้าลบ (negative electric charge) เรียกสั้นๆว่ำ ประจุลบ (negative

                   charge) แทนด้วยเครื่องหมำย –

                                                   ้
            เบนจำมิน แฟรงกลิน นักวิทยำศำสตร์ชำวอเมริกำเป็นบุคคลแรกที่จ ำแนกชนิดของประจุไฟฟำเป็น
        ประจุบวกและประจุลบ ต่อมำเรำทรำบว่ำ ประจุชนิดเดียวกันจะผลักกัน ประจุต่างชนิดกันดึงดูดกัน
   1   2   3   4   5   6