Page 1 - VIATA4:Layout 1
P. 1

Via]a Noastrå
     Via]a Noastrå             Jurnal din Israel
          Serie nouå • Nr. 10 • 5 noiembrie 2020

               Doina Meiseles

         Dramaticele alegeri            din Statele Unite                    se vor lua „măsuri imediate”


                                        pentru asistență economică și
                                        umanitară a poporului pales-
                                        tinian, va fi redeschisă misiu -
                                        nea O.L.P. la Washington și va
                                        fi redeschis Consulatul SUA în
                                        Ierusalimul de est.
                                         Deasemeni nu trebuie să ui -
                                        tăm că Joe Biden a fost timp de
                                        8 ani alături de Barak Hussein
                                        Obama ceea ce spune mult.
                                         Desigur că alianța strategică
                                        dintre Israel ș i Statele Unite
                                        es te puternică și va funcționa
                                        și în continuare, dar trebui să
      Conform părerilor comenta-    putea ajunge la cei 270 de elec-  ne așteptăm la schimbări mari
     torilor politici, actualele ale - tori necesari pentru a rămâne  în domeniul viitoarei poli tici a
     geri din Statele Unite sunt  președinte doar dacă ar câș ti -  Americii. În acest con text, o re-
     considerate a fi cele mai ten-   ga în statele \n care nu mără-   luare a periculosului acord cu
     sionate și mai dramatice din    toarea voturilor conti nuă.    Iranul este de așteptat și o ase -
     istoria americană.          Pe măsură ce ș ansele lui   menea eventualitate nu pre -
      Oficial, la ora la care scriu Trump se împuținează apar   vede ni mic bun, nu numai
     aceste rânduri totul este încă   din ce în ce mai mulți comen-   pen tru Israel, dar nici pentru
     posibil, dar se pare că din pă-  tatori politici israelieni care ne statele din regiune.

     ca te cursa pentru Casa Albă   asigură că... „Joe Biden este un   Deasemenea o schimbare
     va fi câștigată, în cele din ur - vechi și devotat prieten al Sta-  ma joră a politicii americane
     mă, de Joe Biden.         tului Israel”, că el ar fi chiar  fa țăde China (la care ne pu -

      Contrar a ceea ce s-au stră-   „si o nist” și un foarte bun cu -  tem aștepta) va crea probleme
     duit autorii sondajelor să con -  noscător al problemelor din   foarte mari.
     vingă întreaga lume, realitatea  Orientul Mijlociu.          Și dacă tot vorbim de China
     a dovedit că lupta este foarte    Chiar dacă ar fi așa – și nu e  ar trebui să amintim că even-
     strânsă și dacă Biden va câș -   deloc sigur – nu trebui uit ate  tuala înfrângere a lui Trump în
      tiga, în cele din urmă, aceasta câteva „amănunte” hotărâtoa -   actualele alegeri se datorează
     va fi la distanță foarte mică re .               direct impactului devastator al
     față de Trump.            În primul rând viitorul vice -  virusului Covid-19... care, cul -
      Numărătoarea voturilor încă    președinte al Statelor Unite,  mea, a venit toc mai din China

     nu s-a terminat în câteva „sta -  numit de Biden, va fi Kamala    și acesta este un subiect care ar
     te cheie” și în teorie, Trump ar  Harris care a declarat deja că   trebui puțin dezvoltat.
   1   2   3   4   5   6