Page 1 - การจัดการการตลาด การผลิต อช31001
P. 1

E-BOOK
                  เรื่อง การจัดการความรู้
            เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาทักษะการเรียนรู้
                         ทร31001
                  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                         จัดท าโดย
                    กศน.ต าบลพ่อมิ่ง

      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอปะนาเระ    ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด


                          ปัตตานี
   1   2   3   4   5