Page 10 - דוח מגוון והכלה דיגיטל
P. 10

סגל אקדמי בכיר
החברה הערבית: גברים נשים החברההחרדית: גברים נשים
בעלימוגבלויות: גברים נשים ממוצא אתיופי: גברים נשים
22
המכונים לחקר המדבר
הפקולטה למדעי ההנדסה
183
הפקולטה לניהול
46
56
הפקולטה למדעי הבריאות
92
112
5
1
1
5
8
הפקולטה למדעי הטבע
188
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
256
1
10   8   9   10   11   12