Page 6 - דוח מגוון והכלה דיגיטל
P. 6

מספר סטודנטים מגוונים לפי פקולטות תשפ״ב תואר ראשון
ערבים מהדרום
ערבים מהצפון
32 5 42
הפקולטה לניהול
1,218
יוצאי אתיופיה
סה״כ סטודנטים בפקולטה
39
478 21 הפקולטה
למדעי ההנדסה
5,287
13
67 275
הפקולטה למדעי הבריאות
2,148
68
161 6 הפקולטה
למדעי הטבע
2,474
17
126 171
הפקולטה למדעי הרוח והחברה
3,320
20 15 10
5 0
11
מספר הסטודנטים בני החברה האתיופית בשנה״ל תשפ״א
29 הנדסה 1 חקר המדבר
5 מדעי הטבע 16 ניהול
26 מדעי הרוח 16 מדעי הבריאות
21
18
16
12
5
8
10
7
9
4
תואר ראשון
9 2 38 64
תואר שני
תואר שלישי
קדם אקדמי
6
   4   5   6   7   8