Page 29 - TURKISH_SB33_Nehemiah
P. 29

   􏰞􏰝􏰜􏰛􏰚􏰙􏰘􏰗􏰖 􏰔􏰓􏰒􏰙􏰜􏰓􏰑􏰐􏰙􏰑 􏰏􏰎􏰍 􏰌􏰙􏰞􏰓􏰐􏰙 􏰗􏰑􏰌􏰙􏰑􏰓􏰑 􏰋􏰙􏰑􏰜􏰓􏰊􏰑􏰓􏰑 􏰌􏰉􏰈􏰇􏰊􏰑􏰇 􏰗􏰚􏰗􏰋􏰖􏰝􏰍 􏰗􏰏􏰗􏰑 􏰆􏰗􏰜 􏰙􏰜􏰙􏰞􏰙 􏰋􏰎􏰅􏰘􏰙􏰑􏰐􏰓􏰄􏰓 􏰝􏰈􏰜􏰙 􏰒􏰝 􏰜􏰙􏰃􏰗􏰅􏰘􏰝􏰜 􏰋􏰙􏰜􏰙􏰂􏰓􏰑􏰐􏰙􏰑 􏰐􏰛􏰞􏰛􏰜􏰛􏰘􏰐􏰛􏰁
􏰋􏰙􏰑􏰜􏰓􏰊􏰑􏰓􏰑 􏰍􏰛􏰋􏰌􏰙􏰘 􏰞􏰙􏰌􏰙􏰌􏰓􏰑􏰓 􏰏􏰗􏰄􏰑􏰝􏰐􏰗􏰍􏰘􏰝􏰜􏰗􏰑􏰗 􏰙􏰑􏰘􏰙􏰐􏰓􏰍􏰘􏰙􏰐􏰓􏰑􏰐􏰙 􏰏􏰎􏰄􏰛 􏰙􏰏􏰓􏰍􏰏􏰙 􏰙􏰄􏰘􏰙􏰐􏰓􏰁
  􏰝􏰈􏰜􏰙 􏰋􏰙􏰑􏰜􏰓 􏰌􏰉􏰈􏰇􏰊􏰑􏰇 􏰎􏰍􏰛􏰞􏰛􏰅 􏰙􏰏􏰓􏰍􏰘􏰙􏰐􏰓 􏰃􏰝􏰜􏰍􏰝􏰌􏰝􏰁 􏰎 􏰞􏰎􏰜􏰛􏰘􏰐􏰛􏰄􏰛􏰑􏰐􏰙 􏰆􏰙􏰚􏰍􏰙 􏰆􏰗􏰜 􏰒􏰙􏰗􏰈 􏰐􏰝􏰒􏰙􏰖 􏰝􏰐􏰗􏰞􏰎􏰜
􏰒􏰝 􏰉􏰄􏰜􏰝􏰋􏰗􏰞􏰎􏰜􏰐􏰛􏰁
􏰀􏰗􏰐􏰗􏰑 􏰟 􏰝􏰑 􏰗􏰞􏰗 􏰞􏰝􏰖􏰝􏰍􏰘􏰝􏰜􏰝 􏰒􏰝 􏰋􏰙􏰋􏰘􏰓 􏰗􏰏􏰝􏰔􏰝􏰍􏰘􏰝􏰜􏰝 􏰐􏰎􏰞􏰛􏰑􏰁 􏰒􏰝 􏰃􏰗􏰏 􏰆􏰗􏰜 􏰚􏰝􏰞􏰗 􏰎􏰘􏰖􏰙􏰞􏰙􏰑􏰙 􏰒􏰝􏰜􏰐􏰗􏰄􏰗􏰑􏰗􏰈􏰐􏰝􏰑 􏰝􏰖􏰗􏰑 􏰎􏰘􏰛􏰑􏰁
 􏰑􏰑 􏰝􏰝 􏰃􏰃 􏰝􏰝 􏰖􏰖 􏰞􏰞 􏰙􏰙 􏰡􏰡 􏰢􏰢 􏰣􏰣 􏰤􏰤 􏰣􏰣 􏰥􏰥 Nehemiah 8:1-12
􏰆􏰛􏰀􏰇􏰑 􏰆􏰛 􏰗􏰘􏰍 􏰀􏰇􏰑 􏰜􏰙􏰆􏰊􏰆􏰝 􏰍􏰛􏰋􏰌􏰙􏰘 􏰆􏰗􏰜 􏰀􏰇􏰑􏰁
􏰜􏰙􏰆􏰊􏰆􏰗􏰑 􏰌􏰝􏰒􏰗􏰑􏰔􏰗 􏰀􏰇􏰔􏰇􏰑􏰇􏰈 􏰎􏰘􏰌􏰛􏰑􏰠 􏰇􏰈􏰇􏰘􏰖􏰝􏰞􏰗􏰑􏰁
27


   27   28   29   30   31