Page 234 - Never Not A Lovely Moon
P. 234

 Vcmm S” c pzkK GFK. v’S Fca c. c.dwv- azj”w’”’wpz’.cpK- KJK. Jz’mK.p wKcypz’. p’ bKz.d cyySjKa ’P j’kKpFz.d v’S PKmp S.,Sjp􏰀
M’S GKwK 􏰁 ISzpK mzpKwcmmv 􏰁 bKjzaK v’SwjKmP GzpF c.dKw- bKycSjK j’kK’.K ycmmKa v’S mc:v- ’w S.Pczw- ’w S.PczpFPSm ’w jKmPzjF􏰀􏰀􏰀
g’kK ywzpzyzjkj wS. cGcv mzWK GcpKw􏰀 YFKv kcv bK pwSK ’w pFKv kcv KJK. bK S.kKwzpKa- bSp zP pFK ywzpzyzjk zj cb’Sp j’kKpFz.d v’S􏰂JK a’.K wcpFKw pFc. GF’ v’S cwK- v’Sw wKcypz’. Gzmm bK jpwczdFpP’wGcwa􏰀
ESp j’kK cyySjcpz’.j Pz.a pFKzw Gcv jpwczdFp p’ v’Sw j’Sm- c.a pF’jK cwK pFK ’.Kj p’ m’’W ’Sp P’w􏰀
M’Sw wKj”’.jK ”w’bcbmv bKdc. GzpF pFK G’waj􏰀􏰀􏰀


   232   233   234   235   236