Page 84 - Never Not A Lovely Moon
P. 84

rTf)f 􏰀t: t t t WBlf 􏰁’􏰂 B B i􏰃W et)f 􏰀TtW ti􏰁’if WT’􏰂sTW ’u 􏰁’􏰂􏰄
R􏰅fi WT’􏰂sT 􏰁’􏰂 􏰀f)f tp)ft 􏰁 􏰁 pthfp􏰆W’WBis􏰇 􏰁’􏰂 􏰁’􏰂 B B i􏰃W (i’􏰀 WTtW 􏰁’􏰂 􏰁’􏰂 Tt Tt t t t t :Bsi ’u WTf 􏰈’ Bte ’) 􏰀TtW BW lftiW􏰇 WTtW 􏰁’􏰂 􏰀f)f uB):W ’) WTB) Bi WTf hB)WT ’) ’) f)􏰇 WTtW sfi f) f) ’) ’) e’p’􏰂) ’) :WtW􏰂: ltWWf)f 􏰄
nHm aRFR􏰇 Gm􏰉rR 􏰊􏰉rRFb􏰊􏰊n􏰇 Om􏰊􏰊 HO nHmFoR􏰊O􏰄
miWBp 􏰁’􏰂 􏰀f)f 􏰋􏰇 ’) lt􏰁hf 􏰌 ’) lt􏰁hf 􏰍􏰇 ti s)t 􏰂tpp􏰁􏰇 WTfi :􏰂 fip􏰁􏰇 WTBis: eTtisf 􏰄
o’lf 􏰀’􏰂p :t􏰁 􏰁’􏰂 􏰀’(f 􏰂k􏰄 olfppf WTf e’uuff􏰄
Hief BW 􏰀t: t t t t lB)tepf WTtW 􏰁’􏰂 e’􏰂p 􏰀tp(􏰄 c’􏰀 􏰁’􏰂 􏰁’􏰂 )ftpB:f 􏰁’􏰂 􏰁’􏰂 e’􏰂p i􏰃W )􏰂i t: t: t: ut:W t: t: t: TBl􏰄
yfu’)f􏰇 􏰁’􏰂 􏰁’􏰂 :tis hfet􏰂:f 􏰁’􏰂 􏰁’􏰂 Tt t t t :’is􏰄 c’􏰀 BW :fflf WTf)f 􏰀t: t t t WBlf ti t t t kptef􏰄
op’􏰀p􏰁 h􏰂W :􏰂)fp􏰁 􏰁’􏰂 􏰀f)f )t􏰀i BiW’ t t :’eBtpB:f 􏰀’)p 􏰇 􏰀Tf)f 􏰁’􏰂 Tt W’ W’ tee’ll’ tWf􏰇 W’ W’ t t t t t tkW􏰇 uBW
Bi􏰄 n’􏰂 :Wt)Wf W’ sfW t t t itlf u’) 􏰁’􏰂):fpu􏰇 u’) hfBis WTf WTf epf􏰅f) ’if􏰇 WTf WTf 􏰀Bp ’if􏰇 WTf WTf WTf ep’􏰀i􏰇 WTf WTf WTf e)􏰁􏰆hth􏰁􏰇 WTf WTf WTf Bkp’ltW􏰇 WTf W)’􏰂hpflt(f)􏰄


   82   83   84   85   86