Page 1110 - 2019-2020 CCMarine Catalogue
P. 1110

OUTBOARDS
MERCURY®, MARINER®, SEA RAY
'''
JKLMKK'F,!+ N,E !'O'PLI'QRLMSRTU'V (!"(+ -@6G'FG5' W@9G;3'X'YZ'-443@'+[C8:1
 !"#!$%&&'()!*+,-./00000000000000000001 23!4!5676,! 228!"#!$%&&'()!*+,-./!000000000000000001 23!4!5676,! 2@8!"#!0000000000000000000000000000000000000000000000 2?=!4!5676,! 28 !"#!00000000000000000000000000000000000000000000002=?!4!5676,! E))!3F!#C/G+!H%,!*7C(!I%/%,.! ! J(GK-)6.!LMJN!OMJN!I'P(-&N!QHH.+%,6N! ! QR/C&'SN!T6'!#,%!UVJN!I','/+%(!4!W6,')%0! !
28 !"#!9:'&'+';<0000000000000000000000000000000000000002=>2?@! 2=8!"#!000000000000000000000000000000000000000000000000000 2=?!4!5676,! 2=8!"#!9:'&'+';<000000000000000000000000000000000000000 2=?>2=! 1	!"#!000000000000000000000000000000000000000000000000000 2=?!4!5676,! 11 !"#!0000000000000000000000000000000000000000000000000000000002?=>2??! 118!"#!0000000000000000000000000000000000000000000000000002? !4!5676,! 118!"#!9T6'!#,%XI','/+%(<!000000000000000000000000000EKK!:6',.!
18 !"#!00000000000000000000000000000000000023!4!5676, 1=8!"#!000000000000000000000000000000000000000000 2	>23 @ !"#!000000000000000000000000002?@A!2!4!5676, @03!BC/,6!0000000000000000000000000000000000000000 2?3>2?D
\]46'1:?8:1;'MKK'FN'46'@8?@16&'G;1'^F8?@'F46;1[4_16 +C1171T'QNS*'JJJLYM`HKUa'+11'N9?1'YYKK'b46'c461'A1398C;
ML.='(=#)*#'L'('+ !) +
RL.='(=#)*#'L'('+ !) +
+-/a'ML.=(/ ('+ !) +
!43a'	N83e@' ""'N963'f
V!	28!X!JJJLJMKRH B!	28!X!JJJLJMKZH V! 2=!X!JJJLJMKRM B!	2=!X!JJJLJMKZM
=V'/)(a'ML.=(/ ('+ !) +
RL.=(/ ('+ !) +
/89a'	!43a'
2D!	V! 28>2X3!	V! 2D!	V! 28! V!
23>2X1! V!
23>2X3! V!
23! V!
.493' /1;e68[384:S =1:?3@
$VN!"_ 12`>13`!>!EB 1 `>1@`!>!EBN!TZ 2`>1@`!>!EBN!TZ 2`>1@`!>!EBN!TZ 2`>11`!>!EBN!TZ 2?`>11`!>!EBN!TZ 2?`>11`!>!EKN!TZ 2?`>1 `!>!EBN!TZ 2?`>1 `!>!EBN!TZ 2=`>1 `!>!EBN!TZ 2=`>1 `!>!EBN!TZ [R!/%!2?` "CP+!#6,H%,&'(G6 "CP+!#6,H%,&'(G6 "CP+!#6,H%,&'(G6
/64[L):' FG5
#;1'dF+' ))%' FG5'083
JJJLJHHKH HKH ,6A16'JJJLKKHKH
/64[L):' FG5
#;1'dF+' ))%' FG5'083
HKH
,6A16'JJJLKKHKH
N83e@'	.CA'f' ""'N963'f
/89a'
!43a'
N83e@''.CA'f'''''""'N963'f
/89a'
23>@X?! 23>@X?! 23>2X3! 23>2X3!
/89a'
28>2X1!
28>2X1!
!43a'
V!
B!
N83e@' ""'N963'f
2=!X!JJJLJMKHM
2=!X!JJJLJMKMM
/89a'
!43a'
N83e@' ""'N963'f
2@'	@' 28'	@! 2D!	@! 2=' @!
2' @!
12' @!
1@' @!
JJJLJHKKY JJJLJHKKH JJJLMYZYI JJJLJHKKM
JJJLJHKKR
JJJLJHKKZ
JJJLJHKKI
28! V! 2D' 3!
23>2X1! V! 2?' 3!
23! V! 1' 3!
23>8X?! 23>8X?! 23>@X?! 23>@X?!	B! 23>2X?! V! 23>2X?!	B! 23! V! 23!	B!
2D!X!JJJLJMHKM 2D!X!JJJLJMHYM 2?!X!JJJLJMHKR 2?!X!JJJLJMHYR 1!X!JJJLJMHKZ 1 !X!JJJLJMHYZ 11!X!JJJLJMHKI 11!X!JJJLJMHYI
2!X!JJJLJMKHR #P'aPg6e.!s881>180=5!, #P'aPg6e.s!8181>085=,!
Refer to
1108, 1109
1108, 1109
for Details JJJLJHHKR $%o&nRH%u(b6(K/i.t0 Components
for Details $o%n&HR%u(b6K(i/t.0
(=#)*#'N!,N == !+ /89a' !43a' N83e@' .CA'f' , 'N963'f'
+-()*= ++'+- ='L'('+ !) +'N!,N == !+
Components
/64[L):' FG5
#;1'dF+' ))%' FG5'083
HKH
,6A16'JJJLKKHKH
ML.=(/ '.(==)+-)"
ML.=(/ '.(==)+-)"'d=
2D!	V! 28>2X3!	V! 2D!	V! 23>2X1!	V! 28!	V! 28>2X1!	V! 23!	V! 23>2X1!	V! 2@>@X3!	V! 23>2X3!	V!
2@!	@! 28!	@! 2D!	@! 2=!	@! 2=!	@! 2?!	@! 2!	@! 2!	@! 12!	@! 12!	@!
3?>=?223E38! 3?>=?22DE38! 3?>2D33 E38! 3?>=?22?E3 ! 3?>?@1?1?E38! 3?>22@13E38! 3?>=?21 E3 ! 3?>?@1?@ E38! 3?>=?211E3 ! 3?>?@1?@1E38!
""'N963'f
YKKLMYZYM YKKLMYKHM YKKLMYZYI YKKLMYKHR YKKLMYKIR YKKLMYKZH YKKLMYKHZ YKKLMYKIZ YKKLMYKHI YKKLMYKII
!G5516 FG5 .G;@8:?
[.6
E'083
fJJJLJKMYH
9$%()-G/C\C/] ^'.+6,N!EH/! ^'.+6,<
%,
E'083
fJJJLIIKYY
9M7)!^'.+6,N! $%()-G/C\C/]! ^'.+6,N!EH/! ^'.+6,N!*'Y! ^'.+6,N!#,%R6KK6,! 5-/<
+11'N9?1'YKYY b46'A1398C;a
/89a'
23>=X?!
23>@X3! 23>@X3!
23>2X1! 23>2X1! 23>@X?! 23>@X?! 23>2X3! 23>2X3! 23>2X3!
!43a'	N83e@'
V!	28!
V!	2=! B!	2=!
V!	2! B!	2! V!	12! B!	12! V!	1@! B!	1@! V!	18!
.CA'f' ""'N963'f
@! X!JJJLMMZYZ
@! X!JJJLMMZY` @! X!JJJLM`ZY`
@! X!JJJLMMZYJ @! X!JJJLM`ZYJ @! X!JJJLMMZHY @! X!JJJLM`ZHY @! X!JJJLMMZHM @! X!JJJLM`ZHM @! X!JJJLMMZHZ
/89a'
23>@X3! 23>@X3! 23>@X3!
23>2X?! 23>2X?! 23>2X?!
!43a'
V! V! V!
N83e@'
11! 13! 1D!
.CA'f' ""'N963'f
@! X!JJJLZMZHH @! X!JJJLZMZHR @! X!JJJLZMZHI
V6H6,!/%!
Refer to
Pages 1105,
1108, 1109
for Details
on Hub Kit Components
8 >D1!I#" 88>D=!I#" D >=1!I#" *431<' X'!1[C9e1';39:A96A'368c'395'_83@'8e@8?9:'E@11C'368c'395'NS*'JJJLJKRKRa
RL.=(/ '.(==)+-)"'d=
V! 1@! 3! JJJLIMZHM V! 18! 3! JJJLIMZHZ V! 1=! 3! JJJLIMZH`
012'34'(5561789384:;<'=='>'=8?@3'=49A;B''+.'>'+98C5493B''(='>'(CC'=49A;B''+0'>'+D85493B''E.'>'E46D5493B''F.'>'F4G;15493B''"!'>'"6G8;16;B''F='>'F1972'=49A;B''E/'>'E11AC1;;
1078
For more information see: www.miwheel.com
JJJLJHHKM V6H6,!/%! Refer to
23>2X?! 23>2X?! 23! 23! 2@>=X?! 2@>=X?!
28>2X3!
V!
V6H6,!/%!
H%,!L6/'CK.!
28>2X3!	B! 23>@X3! V! 23>@X3!	B! 23>8X?! V! 23>8X?!	B!
2!X!JJJLJMKMR 12!X!JJJLJMKHZ 12!X!JJJLJMKMZ 1@!X!JJJLJMKHI 1@!X!JJJLJMKMI
H%,!L6/'CK.!
%(!"-Y!ZC/!
%(!"-Y!ZC/!
V! 2!X!JJJLJMKRR B!	2!X!JJJLJMKZR V! 12!X!JJJLJMKRZ B!	12!X!JJJLJMKZZ V! 1@!X!JJJLJMKRI B!	1@!X!JJJLJMKZI
V! B! V!
#'P6.!88>8=!
H%,!L6/'CK.!
%(!"-Y!ZC/!
$%&R%(6(/.0


   1108   1109   1110   1111   1112