Page 1 - ID Plan pawadee
P. 1

แผนพัฒนาตนเอง
                                                      1

          (Individual Development Plan: ID Plan)

                    โดย


           ชื่อ นางสาวภาวดี รัศมีทอง


             ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ -                               ใส่รูปภาพ                   นาย/นาง/นางสาว…………………………………………

                   ตำแหน่ง ........... วิทยฐานะ ................................                   กลุ่มสาระการเรียนรู้.............................................


                             โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ


                    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
                         สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


                               กระทรวงศึกษาธิการ
   1   2   3   4   5   6