Page 117 - 7-10 2021 季刊
P. 117

  Summer 躲避盤之扔中都唔怕痛 Dodgebee Beginner
閃避球就玩得多,躲避盤你又有冇玩過呀?一於黎TRY TRY啦! 1. 學習躲避盤基本技術;
2. 體能挑戰;及
3. 友誼賽。
 日 期
20/7-24/8 (逢星期二,共6節)
   時 間
3:00p.m.-4:00p.m.
  地 點
  石排灣邨碧銀樓平台一號及中心對出羽毛球場
 費 用
會員$30,非會員$70
 對 象
 12-18歲青少年
  備 註
1. 參加者需要穿著合適運動衣著進行活動;
2. 參加者請自備毛巾及水;及
3. 活動內會為參加者進行健康評估,提供健康生活資訊。
 負責職員
蘇健華先生(So)
 活動編號
IT-210103
  The Way we Dance-Kpop-初階 K pop Dance
1. 教授Kpop的基本步法;及 2. 適合跳舞初學者參加。
 日 期
26/7-16/8(逢星期一,共4節)
   時 間
6:00p.m.-7:30p.m.
  地 點
  石排灣邨碧銀樓平台一號
 費 用
會員$300,非會員$340
  對 象
 12-18歲青少年
  備 註
1. 參加者必須穿著輕便運動服及運動鞋;及
2. 活動內會為參加者進行健康評估,提供健康生活資訊。
 負責職員
陳樂童姑娘(Monkey)
 活動編號
IT-210104
  115
賽馬會綜合服務處|青少年活動
   115   116   117   118   119