Page 134 - 7-10 2021 季刊
P. 134

  LARP! 謀殺之謎! LARP! Mystery Game
狼人殺玩到悶喇! 不如試下新野啦!
我哋其中一位玩家,將會成為兇手......。 大家必須搜尋線索,分享資訊。 「我聽到死者同佢成日嘈交㗎 ,一定係佢! 」 「你爭死者咁多錢,一定係你! 」 到底......邊個講緊大話?
兇手就係你!!!
時 間
12/7-16/8 (逢星期一,共6節)
 日 期
1:30p.m.-3:00p.m.
    地 點
石排灣邨碧銀樓平台一號
會員$10,非會員$50
  費 用
12-24歲青少年
  對 象
負責職員
羅健威先生(Ken)
 IT-210166
 活動編號
    Unreal Engine 遊戲設計體驗 ! Unreal Engine Game Designer!
 搞錯阿,個Game咁悶㗎! 暑假啲活動都唔啱玩嘅! 咁不如自己設計遊戲啦!
Unreal Engine 4 遊戲設計入門:
內容包括:
1. Unreal Engine 4 基本介紹; 2. 基礎3D模型;
3. 模型屬性;及
4. 基礎編程。
 日 期
16/7-20/8 (逢星期五,共6節)
   時 間
5:30p.m.-7:00p.m.
  地 點
  石排灣邨碧銀樓平台一號
 費 用
會員$50,非會員$90
  對 象
12-24歲青少年
 負責職員
羅健威先生(Ken)
 活動編號
IT-210167
  132
賽馬會綜合服務處|青少年活動


   132   133   134   135   136