Page 17 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 17

ִ ׁשיר מוֹ ֶל ֶדת
ָא ַה ְבנוּ ְל ַטֵיּל ְבּ ֶח ְב ֵלי מוֹ ֶלֶדת, ָהִיינוְּיָלִדים ְתִּמיִמים. ְולֹא ֶהֱעָלנוּ ָאז ְבַּדְעֵתּנוּ, ֶשֵׁיּשׁ ֹפּה, ַגּם ֱאלִֹהים.
מוַֹלְדֵתּנוּ ָהְיָתה, ָהֱאֶמת, ִבּיָר ָתהּ ָהְי ָתה ָאז, ֶצֶדק. ָדּ ָתהּ, ַדּת ָה ֲעבוֹ ָדה, ֲאָנ ֶשׁיָה ְפָּלָדה ְיצוָּקה.
ָא ַה ְב ִתּי ֶאת מוֹ ַלְד ִתּי ְו ַאְר ִצי, ַא ֲה ַבת ֶנ ֶפשׁ, ַא ֲה ָבה ְגּדוֹ ָלה. טוֹב ָלמוּת ְבּ ַעד ַאְר ֵצנוּ, ֶאֶרץ ִשְׁויוֹן, ֶצֶדק ְו ַא ְחָוה.
ַע ְרבוֹ ֶתי ָה ַה ְצּ ִחיחוּת - ֲהיוֹ ְשׁ ָרהּ, ְנָחֶליָה ַהַזִּכּים- ָהֵרעוּת. ָהֶריָהַהִנָּשִּׂאים-ַהְשָׂכָּלה, ִפְּסגוֶֹתיָה-אוֵֹמץוְּפָשָׁרה.
ָעֵרינוּ ָהיוּ ִאפּוּק ְוִנימוּס, ְכָּפֵרינוּ- ַאְחָריוּתוְּצִניעוּת, ְשׁכוּנוֹ ֵתינוּ - ִה ְת ַנ ְדּבוּת ְו ַא ְח ָוה, ָבֵּתּינוּ- ֶעְזָרה ְלזוַּלת, ַהְקָרָבה.
3.12.2022
17   15   16   17   18   19