Page 23 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 23

ִצפּוִֹרים ֵאיָנן ִמְתַח ְׁשּבוֹת ִצפּוִֹרים ֵאיָנן ִמְתַחְשּׁבוֹת
ִבְּמִדיִניּוּת ַהֲהִגיָרה.
ִצפּוִֹרים ֵאיָנן ִמְתַחְשּׁבוֹת ִבְּמִדיִניּוּת ַהֲהִגיָרה, ֶשׁל ַאף ְמִדיָנה. ְכּ ֶשׁ ַקּר ָל ֶהן, ֵהן נוֹ ְטשׁוֹת, ָעפוֹת ְל ַאְרצוֹת ֹחם ְרחוֹקוֹת, בּוֹנוֹת ְלַעְצָמן ָשׁם ֵקן ָחָדשׁ, ְבּ ִלי ִיסּוֵּרי ָמ ְצפּוּן, ְבּ ִלי ַע ָכּבוֹת.
24.12.2022
23
ִצפּוִֹרים לֹא ַמ ְקִריבוֹת ַע ְצ ָמן, ְל ַמ ַען ַאף ֶמ ְמ ָשׁ ָלה. ְכֶּשַׁחם ִמַדּי, ֵהן ָפּשׁוּט ִמְסַתְּלּקוֹת. לֹא דּוֹ ְפקוֹת ֶח ְשׁבּוֹן ְל ַאף ֶא ָחד, ָעפוֹת, ְל ָהקוֹת ְל ָהקוֹת, ְלָאן ֶשׁטּוֹב ָלֶהן, ַלֲאָרצוֹת ְנִעימוּת.
ִאִמּי ִסְפָּרה ִלי, ֶשׁ ְבּ ַמ ֲחנוֹת ַה ַה ְשׁ ָמָדה, ִהיא ִה ְת ַק ְנּ ָאה ַרק ַבּ ִצּפּוִֹרים. ֵהן ָהיוּ ֲעבוָּרהּ ְמקוֹר ַהְשָׁרָאה ְלחוֹ ֵפשׁ, ֵחרוּת, ִתּ ְקָוה.
   21   22   23   24   25