Page 40 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 40

ְוִנְזכּוֹר ֶאת ַהִמְּתַנֲחִלים, ֲאֶשׁר ִמִשְּׂנַאת ָהַעְרִבים, ָבְּגדוּ ַגּם ָבּנוּ, ָהֶאְזָרִחים,
ְבֵּני ַעָמּם ַהְיּהוִּדים.
ִנְזכּוֹר ְולֹא ִנ ְשׁ ַכּח, ִמי ָהָיה ֶנֶגד,וִּמי ָתַּמךְ.
ְוִנְזכּוֹר ֶאת"ַהִגּבּוִֹרים ַהְגּדוִֹלים" ִדּיְכֶטר, ַבְּרָקת, ָגַּלְנט ְוִקישׁ, ֲא ֶשׁר ַבּ ֲעבוּר ִכּ ֵסּא ְוג'וֹבּ, ָשׁ ְכחוּ ָמה ַרע וּ ָמה טוֹב .
ִנְזכּוֹר ְולֹא ִנ ְס ָלח, ְלָכל ִמי ֶשָׁסַּרח.
ְוִנְזכּוֹר ֶאת ִהְסַתְּדּרוּת ָהעוְֹבִדים, ֲאֶשׁר ִהְשַׁתְּפָנה, ְוִנְזכּוֹר ֶאת אוֹ ָתם ָרא ֵשׁי ָעִרים, ֲא ֶשׁר קוֹ ָלם לֹא ִנ ְשׁ ַמע.
לֹא ִנ ְשׁ ַכּח ְולֹא ִנ ְס ַלח. ְלָכל ִמי ֶשָׁבַּרח.
ְוִנְזכּוֹר ְבַּגֲאָוה, ֶאת ָהֲאָנִשׁים ַהטּוִֹבים.
40
   38   39   40   41   42