Page 58 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 58

שׂוּ ָבהּ ֶשׁל ַהבּוּ ָשׁה.
ָהיוּ ְז ַמ ִנּים, ָהיוּ ָי ִמים, ֶשֲׁאָנִשׁים ָשְׁפטוּ, ֶאת ַע ְצ ָמם ְבּ ַע ְצ ָמם.
ִיסּוֵּרי ַמְצפּוּן ָפְּסקוּ ֶאתִדּיָנם. ִלָבּם ַגַּזּר ֶאת עוֹ ְנ ָשׁם.
ְנִשׂיַאת ָהֶעְליוֹן, ָהְיָתה ָאז ַהבּוָּשׁה. ְגַּזרִדּיָנה ִהְתַקֵבּל ְבַּהְכָנָעה ְגּמוָּרה.
ְוָיִמים ָבּאוּ, ְוָיִמים ָהְלכוּ, ַהבּוּ ָשׁה ֶנ ֶע ְל ָמה, ְו ָהֶר ַשׁע ָגּ ָאה.
וְּכמוֹ ָבַּאָגָּדה, ְלֶפַתע ִפְּתאוֹם, ָקם ֵאיֶזה ֶיֶלד ְו ָצ ַעק "בּוּ ָשׁה"
וְּללֹא ֲהָכָנה, ָקם ָכּל ָה ָעם,
22.04.2023
58


   56   57   58   59   60