Page 70 - 5-7-23 דמוקרטיה
P. 70

ְל ִצנּוּן ָה ֲאִויָרה, ַמְתכּוֹן ִלְגִליַדת"ווְֹדָקה-ָחְלָבה"
ִצי ַנּת נוֹ ֶב ְמ ֶבּר ְכּ ָבר ָח ְל ָפה, ִגּ ְשׁ ֵמי ַהחוֵֹרף ְכּ ָבר ָנמוֹגוּ, ְו ָאנוּ עוֹד ִעם " ֲה ִפי ָכה", ָדּ ָבר לֹא ִה ְשׁ ַתּ ָנּה.
ְוַהַקִּיץ ְלָפֵנינוּ, ַה ֹחם ְו ַה ַלּחוּת, ְוַהֵזָּעה ִנֶגֶּרת, ְל ִמי ֵישׁ ֹכּ ַח ְל ַמהוּת.
ָאז ְל ִצנּוּן ָה ֲאִויָרה, ִהֵנּה ַמְתכּוֹן ֶשִׁלּי, ִלְגִליַדתווְֹדָקה-ָחְלָבה, ֲאִני ְלַג ְמֵרי ְר ִציִני...
ְקחוּ ְשֵׁתּי ֵבּיִצים ְטִריּוֹת, ְו ִה ְק ִציפוּ ֶאת ַה ֶח ְלבּוֹ ִנים.
לֹא ְבּ ֶשׁ ֶצף ֶק ֶצף, ְבַּרכּוּת, ְבַּאֲהָבה, ִכְּבֵני ַתְּרבּוּת.
ִהְקִציפוּ ְשֵׁתּי ַשֶׁמֶּנת ְמתוָּקה, ַגּם אוֹ ָתהּ, ַבּ ֲעִדינוּת ַר ָבּה. ַעְר ְבּלוּ ֶאת ָכּל ֲא ֶשׁר ִה ְק ַצ ְפ ֶתּם, ְוֵהִניחוּ ַבַּצּד, ְבַּהְמָתָּנה.
27.05.2023
70   68   69   70   71   72