Page 1 - ดาวเคราะห์
P. 1

1


                        คำชี้แจงการใช้บทเรียนสำเร็จรูป


                  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์และอวกาศ


                          ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4                         เล่มที่ 1  เรื่อง ดาวบนฟ้า        เนื้อหา
          1. กรอบความรู้  จำนวน 10 กรอบ

            ศึกษาเรื่องดาวเคราะห์ ดาวฤกษ์ และระบบสุริยะ

           ศึกษาการจำแนกดาวบริวารในระบบสุริยะ

          2. แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน จำนวน 10 ข้อ

            บทเรียนสำเร็จรูปได้ จำนวน 5  เล่ม  ดังนี้

               เล่มที่ 1 ดาวบนฟ้า

               เล่มที่ 2 ท้องฟ้าบ้านของดาว

               เล่มที่ 3 ส่องฟ้าหาหมู่ดาว

               เล่มที่ 4 ดาวจรัสแสง

               เล่มที่ 5 ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

                      คำแนะนำสำหรับครู

          1. ศึกษาแผนการสอน ที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูปให้เข้าใจแล้วปฏิบัติตาม

                  ี
          2. เตรียมบทเรยนสำเรจรูป ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน
                     ็
          3. อธิบายให้นักเรยนทราบถึงวิธีเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
                   ี
          4. รวบรวมคะแนน เมื่อนักเรียนศึกษาจนจบขั้นตอน

          5. บันทึกคะแนนของนักเรียน ลงในแบบบันทึกคะแนน
   1   2   3   4   5   6