Page 146 - LiryDram_17-2017
P. 146

Zaduma na koniec
A.D. 2017
Stanisław A. Hodorowicz
Rok 2017 dobiega końca. Właściwa to zatem pora, by podjąć re eksję nad naszym w nim osadzeniem wyznaczonym
tymi wszystkimi dokonaniami, radościa- mi, smutkami i zdarzeniami, które w cza- sie jego trwania kształtowały nas jako lu- dzi. Kształtowały nasze człowieczeństwo. Było ich bez wątpienia wiele, i to zarów- no o charakterze ogólnospołecznym, jak i czysto indywidualnym. Trudno odnosić się do przypadków jednostkowych. Na- tomiast spośród tych, które mają szeroki obywatelski wymiar, trzy kwestie zasługu- ją na szczególną uwagę. Pierwszą z nich
jest nasza wrażliwość na szacunek do pra- wa osadzony na głębokim przekonaniu o słuszności starorzymskiej maksymy: Du- ra lex, sed lex. Czy szacunek do prawa po- winien być immanentną cechą człowieka – obywatela? Dlaczego tak? By uświado- mić sobie potrzebę takiej postawy, wystar- czy sięgnąć do historii. Przypomnieć sobie trudne czasy z naszej narodowej przeszło- ści. Ot, chociażby wzięty z literatury przy- padek polskiego chłopa Ślimaka, bohate- ra Placówki. Okrutny okres w dziejach Pol- ski. Rozbiory państwa, niewola obywateli i bezwzględny zaborca, który chce tegoż
144 LiryDram październik–grudzień 2017
fot. Shutterstock


   144   145   146   147   148