Page 39 - LiryDram_17-2017
P. 39

Dom Zinów w Hrubieszowie, gdzie Leśmian mieszkał kilka miesięcy po przyjeździe do tego miasta w 1918 r.
Bolesław
Leśmian – remanenty
Adam Kulik
Zbierając materiał do wspomnieniowej książki o Bolesławie Leśmianie, cho- dząc jego tropami po Hrubieszowie i Za-
mościu trzydzieści parę lat temu, widzia- łem przede wszystkim człowieka udręczo- nego rzeczywistością, światem, z którym nie potra ł sobie poradzić i w którym nie mógł znaleźć swojego miejsca. Niechciana rejentura, której – jak myślałem – nie rozu- miał, nie znosił, a z której nie potra ł zre-
zygnować, bo przecież na utrzymaniu żona i dwie córki. Notariat w Hrubieszowie objął 5 września 1918 roku, a już 9 września zło- żył podanie o urlop, zaś 4 grudnia tego sa- mego roku zrezygnował ze stanowiska. Na- tychmiast cofnął rezygnację – czy można się bardziej szamotać?
Tego zawieszenia nad ziemią, życia świa- tem wyimaginowanym, wyśnionym, zdawa- łoby się funkcjonowania o wiele dosadniej
październik–grudzień 2017 LiryDram 37
fot. A.W. Kulik


   37   38   39   40   41