Page 45 - LiryDram_17-2017
P. 45

niach córka Leśmianów często nie jest pre- cyzyjna. Być może ustalenie czasu powsta- nia wiersza ... który ma wyraźne cechy au- tobiogra czne, pozwoliłoby doprecyzować datę. Ale i tego nie wiemy na pewno. Niezwykle oddana, mimo upokarzających sytuacji, których jej przysparzał, wycho- dząc z Powstania Warszawskiego myślała o ratowaniu jego rękopisów, nie własnych obrazów. Potra ła je ocalić nawet na dnie upodlenia, w niemieckim obozie koncentra- cyjnym w Mauthausen, przez który przeszła wraz z córką. Tak zachowuje się ktoś wyjąt-
1 M.L. Mazurowa, Podróże i praca twórcza Bolesława Leśmiana [w:] Zdzisław Jastrzębski, Wspomnienia o Bolesławie Leśmianie, Lublin 1966, s. 71.
2 Tamże, s. 39.
3 Z. Jastrzębski, wstęp, s. 10.
4 Z.W. Zalewski, Był sobie pan rejent [w:] Z. Jastrzębski, s. 157-158.
5 Chodzi o Dorę Lebenthal – wówczas aktualną – i Celinę Sunderland, cioteczno-stryjeczną siostrę Leśmiana – byłą kochankę poety, jak odnotował we wspomnieniach Jan Brzechwa.
6 List Marii Ludwiki Mazurowej do Jacka Trznadla z „przed 17 X 1969” [w:]
B. Leśmian, Dzieła wszystkie. Utwory dramatyczne. Listy, zebrał i opracował J. Trznadel, Warszawa 2012, s. 487-488
7 Relacja Niny Miketty, pracownicy notariatu Leśmiana [w:] A.W. Kulik, Leśmian, Leśmian..., Gdańsk 2008, s. 106.
8 Podaję za: T.R. Bodys, Rejent, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 4(93)/2007 s.17.
9 Tamże, s. 17.
10 List do Romualda Jaśkiewicza, prezesa sądu okręgowego w Zamościu z 20.05.1920 r. [w:] A.W. Kulik, dz. cyt. s. 66-67.
11 Stanisław Nowodworski (1873-1931) pełnił urząd ministra sprawiedliwości od maja do grudnia 1923 r.
kowy. Leśmian miał niezwykłe szczęście, że tra ł na kobietę tego formatu. Kto wymie- rzy, ile zawdzięcza jej polska literatura...? Myślę, że to dopiero początek leśmianow- skich remanentów. Sporo się jeszcze o nim dowiemy, bo sporo dokumentów z epoki jest jeszcze do przejrzenia. Tak to bywa, kiedy usiłuje się zasypać perłę – wszyst- ko jedno, z głupoty, z zawiści czy zwykłej bezmyślności. Piasek wietrzeje, roznosi go wiatr, wartość pozostaje zawsze wartością. Mimo że siewcy piasku w każdej epoce ple- nią się jak króliki.
12 Prawdopodobnie chodzi o Józefa Teodorowicza (1864-1938), polskiego arcybiskupa obrządku ormiańskiego, w latach 1919-1922 posła na Sejm Ustawodawczy, 1922-1923 senatora II RP.
13 Prawdopodobnie mowa o Stanisławie Wojciechowskim (1869-1953), prezydencie II RP od 22.12.1922 do 15.05.1926.
14 List do Zenona Przesmyckiego datowany na 1.08.1923 [w:] B. Leśmian, Dzieła wszystkie... s. 426.
15 Wyliczenia dni urlopowych za: T.R. Bodys, „ZKK” 4(93)/ 2007, s. 15.
16 B. Leśmian, Dzieła..., dz. cyt. s. 410. 17 Tamże, s. 415.
18 Tamże, s. 422.
19 Tamże, s. 430.
20 P. Łopuszański, Bolesław Leśmian. Marzyciel nad przepaścią, Warszawa 2006, s. 323 i in.
21 B. Leśmian, Dzieła..., dz. cyt. s. 412. 22 Tamże, s. 428-429.
23 „W sieci historii” 3/2017, s. 78-79. 24 B. Leśmian, Dzieła..., dz. cyt. s. 433. 25 Tamże, s. 446.
26 E. Boye, wywiad z Bolesławem Leśmianem, „Pion” 1934, nr 23.
27 B. Leśmian, Dzieła..., dz. cyt. s. 487
październik–grudzień 2017 LiryDram 43


   43   44   45   46   47