Page 81 - LiryDram_17-2017
P. 81

nię do ciebie / o poranku / jaśminowym / dzwonkiem, nie wspomina ani o duszy, ani o cieniach, a mimo to adresatka wiersza jakimś sobie wiadomym zmysłem poczuje stałą obecność osoby ukochanej. Jeśli kie- dykolwiek można mówić o czystej poezji, czyli o takich  gurach retorycznych, któ- re przyobleczone w formę będą oddawały samego „ducha poezji” unoszącego się na fali nastroju go wywołującego, to omawia- ny wiersz będzie tego doskonałym przy- kładem. Jeden plastyczny obraz, który bu- duje nastrój i wywołuje stan re eksji nie tylko nad przemijaniem, ale także zadumę nad formą życia po śmierci, nad przepły- wem materii i energii, nawet w tak skraj- nych panteistycznych postaciach jak natu- ralizm i spirytualizm.
Zatem weredyzm w osobistej liryce Janusza Szota to nie tylko brak sztuczności w prze- kazie, to także mówienie prawdy bez wzglę- du na konsekwencje, a zatem wielka odwa- ga poety, który ma świadomość, że w tym przypadku podmiot liryczny i autor będą utożsamiane i postrzegane jako jedno oso- ba. W polskiej tradycji literackiej taką posta- wę programowo prezentowali poeci dwu- dziestolecia międzywojennego, należący do kierunku nazwanego autentyzmem, którzy uznawali za przedmiot poezji jedynie oso- biste przeżycia i doświadczenia życiowe au- tora, przedstawione w sposób możliwie jak najbardziej szczery i nieskrępowany przez obowiązujące konwencje. W niniejszym to- mie Janusz Szot, odzwierciedlając stany psychiczne i przeżycia jednostki samotnej i odrzuconej, a następnie zakochanej i two- rzącej więzi z osobą ukochaną we wspólnym domu, także głosi „jedność prawdy arty- stycznej i życiowej”.
październik–grudzień 2017
LiryDram 79
Janusz Szot Włos
Siedzę przy rozpędzonym barze zanurzam słowa
w kolejnym kieliszku
nie wiem
czy dobrze robię wdając się
w rozmowę
z nieznanym światem
kiedy już
się zatrzymam będę mądrzejszy choćby o siwy włos
Na marginesie
Na Golgocie śmieci
nie ma cierpienia
poszukiwacze skarbów penetrują
wyrzucone przeżycia mieszają się z przetrwaniem
a skrzydlatoczarni zwiastują
nową dostawę


   79   80   81   82   83