Page 88 - LiryDram_17-2017
P. 88

Czy angażuje się pan
w politykę, plasując się
po którejś ze stron poli-
tycznej sceny i wspiera-
jąc rysunkami konkret-
ne myśli i idee programo-
we, czy też pozostaje pan
na uboczu, z dystansem ko-
mentując zachowania wszystkich
opcji politycznych? I czy według pana jest możliwe prowadzenie świadomego życia w społeczeństwie bez posiadania i wy- rażania własnych przekonań, będących w zgodzie z przekonaniami jakiejś grupy społecznej lub politycznej?
– Zawsze starałem się podchodzić do po- lityki z dystansem, ważyć racje i nie opo- wiadać się zdecydowanie po żadnej stro-
nie. Obawiam się jednak, że nadszedł czas, kiedy trudno będzie stać z boku i trzeba będzie bardziej zdecydowa- nie artykułować poglądy.
Czy czuje się pan Europejczy- kiem? Czy tylko Polakiem? Ry- sownikiem polskim czy europej- skim? Czy koncepcja Unii Europejskiej jest panu bliska, czy też wolałby pan Eu- ropę w dawnym kształcie wielu niezależ- nych państw? Co myśli pan o unijnym dą- żeniu do zuni kowania europejskich na- rodów oraz o unijnej tendencji do areligij-
ności?
– Czuję się przede wszystkim Europejczy- kiem i jestem za całkowitą uni kacją Euro-
86 LiryDram październik–grudzień 2017


   86   87   88   89   90