Page 97 - LiryDram_17-2017
P. 97

Przestrzeń tego miejsca, surowa, a jedno- cześnie trochę dekadencka, tworzy dodat- kowy kontekst i niejako dopełnia wizję ca- łości. Jestem wdzięczny właścicielom klu- bu za ich przychylność. Ponadto przedsta- wienie nosi kilka znamion skandalu, więc wszystko się zgadza ;)
Scenogra ę stworzyli fantastyczni ludzie z Opola: Bartek Posacki, Paulina Ptaszyńska i Michał Misiura z Wydziału Sztuki Uniwer- sytetu Opolskiego. Myślę, że jest ona spo- rym zaskoczeniem i oprócz tego, że dopeł- nia myśl Kołakowskiego i przydaje jej do- datkowych znaczeń, skłania do myślenia i powoduje dreszczyk.
W spektaklu muzyka grana jest na żywo.
– Opieramy się na żywym instrumencie, co moim zdaniem jest dużo wartościowsze znaczeniowo, strukturalnie i brzmieniowo. Przestrzeń muzyczną stworzył i opracował znakomity Max Kowalski z Krakowa. Za- aranżował utwory na orkiestrę symfonicz- ną, co nadaje spektaklowi wymiar wznio- słości i ogromnej mocy. To niebywale zdol- ny kompozytor, obdarzony teatralną wy- obraźnią i Rozmowy z Diabłem nie miały- by bez niego tej głębi i meta zycznej prze- strzeni.
w mamałydze A. Veteranyi (2016) • Rozmowy z diabłem Leszka Kołakowskiego, reż. Marek Wrona (2016) • Mistrz Fior – Operetka Gombrowicza w reż. A. Dziuka (2017)
• Anarchista – Dom widzących ducha S. Gołosowker, reż. Agata Biziuk (2017)
Grał w spektaklach:
Bal w Operze, Ceremonie, Fujawica, Dżuma, Don Kichot Uleczony. Wystąpił
także w Katzenjammerze, Bogu, Arce Noego i C'est la vie!
Gra w spektaklach:
• Na przełęczy • Appendix • Panopticum • Człapówki-Zakopane • Halny (Niebezpieczne sny) • Hello • TUUM EST • Demonizm Zakopiański (varieté) • Rozmowy z diabłem
Zadebiutował jako reżyser w ramach
Sceny Prezentacji Aktorskich przedstawieniem Kruk Alfonso Sastre (2011) oraz zrealizował monodram we własnej reżyserii Rozmowy
z diabłem Leszka Kołakowskiego (2016).
październik–grudzień 2017 LiryDram 95
foto Mateusz Frycz


   95   96   97   98   99