Page 177 - Kosovo Metohija Heritage
P. 177

Holy King
Stefan Dečanski, fresco in the naos, adjacent to the iconostasis. The King’s reliquary coffin was originally placed below this fresco, ca. 1343
Visoki Dečani
 175   175   176   177   178   179