Page 1 - new3ab
P. 1

‫ק ֹו ְר ִאים ִלי מ ֹו ְיׁ ִשי‪ֲ .‬א ִני ִנ ְר ֶאה ֶי ֶלד ָר ִגיל – ִמ ְת ַל ֵּבׁש ְּכמ ֹו ֻּכ ָּלם‪ ,‬ל ֹו ֵמד ְּכמ ֹו ֻּכ ָּלם‪ִ .‬אם ִּת ְפ ְגׁשּו‬
‫א ֹו ִתי ָּב ְרח ֹוב לֹא ַּת ְחׁ ְשבּו ׁ ֶש ֲא ִני י ֹו ֵצא ּ ֹד ֶפן‪ֲ .‬א ָבל ָה ֱא ֶמת ִהיא ׁ ֶש ֲא ִני ׁש ֹו ֶנה ִמׁ ְּש ָאר ַה ְי ָל ִדים‪ִּ ,‬כי‬

                          ‫ְּב ִנ ּגּוד ַל ֲח ֵב ַרי‪ֵ ,‬אין ִלי ַא ָּבא‪ֲ .‬א ִני ָית ֹום‪.‬‬

‫ָא ִבי ִנ ְפ ַטר ִל ְפ ֵני ׁ ָש ָנה ָו ֵח ִצי ַא ֲח ֵרי ַמ ֲח ָלה ְמ ֻמׁ ֶּש ֶכת‪ֵ .‬יׁש ִלי ִז ְכר ֹונ ֹות ְמ ֹאד ְנ ִעי ִמים ִמ ֶּמ ּנּו‪.‬‬
‫ְו ָה ֱא ֶמת ִהיא ׁ ֶש ֲא ִני ְמ ֹאד ִמ ְת ַּג ְע ֵּג ַע ֵא ָליו‪ֵ .‬מ ָאז ׁ ֶש ִּנ ְפ ַטר ָא ִבי ֵיׁש ִלי ַע ְצבּות ְּגד ֹו ָלה‪ֲ ,‬א ִני לֹא‬
‫ָּכל ָּכ ְך ֶנ ֱה ֶנה ְל ַ ׂש ֵחק ִעם ַה ֲח ֵב ִרים‪ַ .‬א ּג'ּו ִאים‪ָ ,‬ח ֵמׁש ֲא ָב ִנים‪ִ ,‬מ ְ ׂש ֲח ֵקי ַּכ ּדּור – ָּכל ֵא ּלּו לֹא ָּכל‬

                                    ‫ָּכ ְך ְמ ַד ְּב ִרים ֵא ַלי‪.‬‬

‫ַּב ַה ְת ָח ָלה ַה ֲח ֵב ִרים ׁ ֶש ִּלי ַּב ַּת"ת ַ ּד ְו ָקא ִנ ּסּו ְלׁ ַש ֵּתף א ֹו ִתי‪ַּ .‬גם ַה ּמ ֹו ֶרה ׁ ֶש ִּלי ִנ ָּסה ְלׁ ַש ְכ ֵנ ַע‬
‫א ֹו ִתי ְל ִהׁ ְש ַּת ֵּתף ַּב ִּמ ְ ׂש ָח ִקים‪ֲ .‬א ָבל ֲא ִני ֶה ֱע ַד ְפ ִּתי ִל ְהי ֹות ְל ַבד‪ּ ,‬ו ְל ִה ְס ַּת ֵּכל ַעל ֻּכ ָּלם ֵמ ַה ַ ּצד‪ַּ .‬גם‬
‫ִא ָּמא ׁ ֶש ִּלי ְו ַגם ַה ְמ ַפ ֵּק ַח ִנ ּסּו ְל ַד ֵּבר ִא ִּתי ַעל ֶזה‪ַ ,‬א ְך ַלׁ ָּש ְוא‪ַ .‬ה ְי ָל ִדים ִה ְת ַר ְּגלּו ָל ֶזה ׁ ֶש ֲא ִני ַאף‬
‫ַּפ ַעם לֹא ְמ ַ ׂש ֵחק ִא ָּתם‪ּ ,‬ו ְכ ָבר לֹא ִנ ּסּו ִליזֹם ֶקׁ ֶשר‪ְּ .‬ב ֵאי ֶזׁ ֶשהּו ׁ ָש ָלב ִה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַה ְר ִּגיׁש י ֹו ֵתר‬

                ‫ִמ ַ ּדי ּב ֹו ֵדד‪ְּ .‬ב ֶע ֶצם‪ַ ,‬אף ֶא ָחד ַּב ִּכ ָּתה ְּכ ָבר לֹא ִה ְת ַי ֵחס ֵא ַלי‪.‬‬

‫ֶזה ָק ָרה ְּב ַא ַחת ַה ַה ְפ ָסק ֹות‪ָ .‬יׁ ַש ְב ִּתי ֶּב ָח ֵצר‪ִּ ,‬פ ְתא ֹום ִה ְת ַּג ְל ֵּגל ַּכ ּדּור ְל ֵבין ַר ְג ַלי‪ֵ .‬ה ַר ְמ ִּתי ֶאת‬
‫ָהרֹאׁש ְּב ַמ ָּט ָרה ְל ָה ִבין ֵמ ֵאי ֹפה ִה ִּגי ַע ַה ַּכ ּדּור‪ְ ,‬ו ָר ִאי ִתי ׁ ֶשְּי ָל ִדים ִמ ִּכ ָּתה ח' ְמ ַ ׂש ֲח ִקים ַּכ ּדּו ֶר ֶגל‪.‬‬

          ‫" ֵהי‪ֶ ,‬י ֶלד‪ֵּ ,‬תן ְּב ִעי ָטה ַל ַּכ ּדּור‪ֲ .‬א ַנ ְחנּו ְצ ִרי ִכים א ֹות ֹו"‪ָ ,‬צ ַעק ֶא ָחד ֵמ ֶהם‪.‬‬

                                     ‫"נּו‪ִּ ,‬ת ְב ַעט"‪.‬‬

                     ‫ַק ְמ ִּתי‪ָּ ,‬ב ַע ְט ִּתי ַּב ַּכ ּדּור ְּב ָח ְז ָקה ְל ִכּוּון ַה ְי ָל ִדים‪.‬‬
‫ְו ָאז‪ַ ,‬ה ּלֹא ֵי ָא ֵמן ָק ָרה‪ַ .‬ה ַּכ ּדּור ִנ ְכ ַנס ְיׁ ִשיר ֹות ְלת ֹו ְך ַהׁ ַּש ַער מּול ַהׁ ּש ֹו ֵער ַה ּט ֹוב ְּבי ֹו ֵתר ַּב ַּת"ת‪,‬‬

                         ‫ְו ָכל ַי ְל ֵדי ֵּבית ַה ֵּס ֶפר ֶנ ֶע ְמדּו ְּפעּו ֵרי ֶּפה‪.‬‬

                                 ‫" ַא ָּתה ְר ִצי ִני ַא ָּתה‪"...‬‬

                    ‫ֶי ֶלד ֶא ָחד ָצ ַעק‪ּ " :‬ב ֹוא ִּת ְצ ָט ֵרף ַל ְּקבּו ָצה ׁ ֶש ָּלנּו"‪.‬‬

                     ‫ַהׁ ֵּש ִני ָצ ַעק‪ָ " :‬מה ִּפ ְתא ֹום? הּוא ַע ְכׁ ָשו ׁ ֶש ָּלנּו"‪.‬‬

‫ְּבס ֹופ ֹו ׁ ֶשל ָ ּד ָבר ֵהם ֶה ְח ִליטּו ׁ ֶש ֶא ְצ ָט ֵרף ַל ְּקבּו ָצה ָה ִראׁש ֹו ָנה‪ְ .‬מאֹד ִה ַּס ְס ִּתי‪ֲ ,‬א ָבל ֵהם ָּכל‬
                             ‫ָּכ ְך ִה ְת ַל ֲהבּו ׁ ֶש ּלֹא ָיכֹ ְל ִּתי ְל ָס ֵרב‪.‬‬

‫ִה ְת ַח ְלנּו ְל ַ ׂש ֵחק‪ּ .‬ו ֶב ֱא ֶמת‪ַ ,‬אף ַּפ ַעם לֹא ָי ַד ְע ִּתי ׁ ֶש ֲא ִני ָּכל ָּכ ְך ֻמ ְכׁ ָשר‪ִ .‬ה ְצ ַל ְח ִּתי ֲא ִפ ּלּו‬
‫ְל ַה ְכ ִניס ּג ֹול נ ֹו ָסף‪ֻּ .‬כ ָּלם ָ ׂש ְמחּו ְו ָט ְפחּו ִלי ַעל ַהׁ ֶּש ֶכם‪ַּ .‬ב ַּפ ַעם ָה ִראׁש ֹו ָנה ִמ ֶּזה ׁ ָש ָנה ָו ֵח ִצי‬

                          ‫ִה ְת ַח ְל ִּתי ְל ַה ְר ִּגיׁש ְק ָצת ִ ׂש ְמ ָחה ַּב ֵּלב‪.‬‬
       ‫ָח ַז ְר ִּתי ְּבא ֹות ֹו י ֹום ִעם ַמ ַ ּצב רּו ַח ְמר ֹו ָמם ֵמ ָה ָר ִגיל‪ִ .‬א ָּמא ִמָּיד ִה ְב ִחי ָנה ְּב ָכ ְך‪.‬‬
‫"מ ֹו ְיׁ ִשי‪ָ ,‬מה ׁ ְשל ֹו ְמ ָך ַהּי ֹום? ַא ָּתה ִנ ְר ֶאה ֵמ ִאיר ַהּי ֹום‪ִ ,‬נ ְר ֶאה ׁ ֶש ָּק ָרה ְל ָך ַמׁ ֶּשהּו ְמ ַ ׂש ֵּמ ַח‬

                                     ‫ְּב ֹא ֶפן ְמ ֻי ָחד‪"...‬‬

      ‫" ִ ׂש ַח ְק ִּתי ַּכ ּדּו ֶר ֶגל ִעם ְי ָל ִדים ִמ ִּכ ָּתה ח'‪ְ ,‬ו ֵהם ַמ ָּמׁש ִה ְת ַל ֲהבּו ִמ ֶּמ ִּני"‪ָ ,‬א ַמ ְר ִּתי‪.‬‬
              ‫"ּו ָואּו‪ָ ,‬אז ֶּב ַטח ֵיׁש ְל ָך ֲח ֵב ִרים ֲח ָדׁ ִשים ַע ְכׁ ָשו"‪ֵ ,‬ה ִעי ָרה ִא ָּמא‪.‬‬

                     ‫" ֵּכן‪ֵ ,‬הם ַ ּד ְו ָקא ְמ ֹאד ֶנ ְח ָמ ִדים"‪ָ ,‬ע ִני ִתי ִּביבֹׁ ֶשת‪.‬‬

          ‫‪25‬‬
   1   2   3   4   5   6