Page 1 - 2359
P. 1

2359-CORDOBA - 2359-CORDOBA | 1 - A | 18-02-18 | 09:56:53 | SR:-- | Cyan
 2359-CORDOBA - 2359-CORDOBA | 1 - A | 18-02-18 | 09:56:53 | SR:-- | Black
 #2359-CORDOBA - 2359-CORDOBA | 1 - A | 18-02-18 | 09:56:53 | SR:-- | Yellow
 2359-CORDOBA - 2359-CORDOBA | 1 - A | 18-02-18 | 09:56:53 | SR:-- | Magenta
 #
                                  3
 4
                                                             2359-CORDOBA - 2359-CORDOBA | 1 - A | 18-02-18 | 09:56:53 | SR:-- | Black
                            #
                                                             2359-CORDOBA - 2359-CORDOBA | 1 - A | 18-02-18 | 09:56:53 | SR:-- | Magenta
                                                             2359-CORDOBA - 2359-CORDOBA | 1 - A | 18-02-18 | 09:56:53 | SR:-- | Cyan
                                                             #2359-CORDOBA - 2359-CORDOBA | 1 - A | 18-02-18 | 09:56:53 | SR:-- | Yellow
                                                   9
            printed in Jerusalem
              2018 ראורבפ :הנושאר הספדה
                                                     ".קיזמ אל ןמשה לש ןוחריסה"
                                                  "?ונממ תולוח תושענ אל
           ובא־ןב הילט :ספדה
             ש״ארה ןב ידוד :יפרג בצעמ
             ןמטוג הטיד :תוהגהו הכירע
                                                         ".ןמשב ,םיטיהרה תא תוחצחצמ ונחנא"
              בל יצניפ ירליש :םוגרתה ©
           היחמ הקירא :תכרעמ
                                                "?השוע איה המו"
                                          .הלש
                                                  .הלאש "?תיבב הָ ניק ֵ ק"
                                                            .לעוגב הפוצרפ תא התוויעו הסנכנ הָ נילֹוזיא .ןיחצמ
                            La virtú de Checchina was first published in Catania, Giannotta, 1884
            uriel@9livespress.com
              ןוק לאירוא :רואל איצומו ךרוע
            םירפס תומשנ עשת ©
                           translated by: Shirley Finzi Loew
                           96 pp.; 11.4*15.5cm
                                              ןושאר קרפ
                           press
 petite viii
                           La virtú de Checchina, 1st edition — Jerusalem, 2018: Nine Lives
                           Serao, Matilde.
 תומשנ עשת
 15-02_1010209
                                  1
                                        .בערמ תומי אלש חוטבו ןאכ הצורמ היהי אוה ,ונ"  ,התא רבדל תבייח ינאש ,ןאכ ינאש הניק ֵ קל דיגהל יכל"  ןתא !הזה ןוחריסה תא םיחירמש דיגהל יתיצר תמאב"  תוקדה תקדצה יתפש תא הצפ
 2
                                        תיאמור הוולשב וטוט םכיס ",הנזוס םע והשמ ירדסת תא
                                        ריזחהל "ֹוטירי ּפס ֹוטנ ַס" םילוחה תיבל אציו ,הביבח
                                        אפורה .הלגומ יבז םיעצפב לפטלו השלתנש עורז םוקמל
                                        חוחינ ותוא ,ויתובקע ורתונ רצה תיבב לבא ,וכרדל ךלה
                                                 .תילוברק הצמוח לש חצונמ יתלב
                                        התיה תתרשמה .הנזוס םע םולכ הרדיס אל הניק ֵק
                                        הריפכה לע הנטרו ,לשבתמה קרמהמ ףצק הריסה ,חבטמב
                                        ,הנזוס ,איהש העשב ,ישיש םויב רשב לכואה תיבה לעב לש
                                        ,הרדחב התיה הניק ֵק .תנגוטמ הלקב תכיתחב תקפתסמ
                                        העוקש ,הקיחב הידיו ההובגה תיגוזה הטימה דיל הבשי
                                        תיב ילענב ןיידע איהש בל המש אלו ,היתובשחמב ירמגל
                                        ןהילא הנופו תוכיסנ רקבמש זיקרמ .הראווצל דב תחפטמו
                                        ?ללכב ותוא ןימזה וטוט המל לבא !םלצא לכאי ינש ףוגב
                                        הנוג ָר ָאמ זיקרמה חראתה יט ָקס ַרפב ?ןויערה ול אב הפיאמ
                                        הכיסנה םע עסנ ומויב םוי ידמ :ה ָליוו ָטל ַאמםיכיסנה לצא
                                        התיה איה .המע בוכרל אצי ,הסימל התוא הוויל ,הרכרכב
                                        לע ךורכ היה רוחש ףיעצו הרוחש הביכר תפילחב האולכ
                                        תפילחב אוהו ,הדגב תאלולב ץוענ דורו דרוּו ירבגה העבוכ
                                        תורוושמ ,רוחש ןטאסמ הבינע ,תיז קורי העבצש הפיטק
                                        ־םיימעפ םירבוע םהב התפצ הניק ֵק .רוחש טושו הדלפמ
                                                  16
   1   2   3   4   5   6