Page 1 - 22619
P. 1

#
 #-- - 22619-EYAL-3K | 1 - A | 17-08-16 | 12:33:16 | SR:-- | Yellow -- - 22619-EYAL-3K | 1 - A | 17-08-16 | 12:33:16 | SR:-- | Magenta -- - 22619-EYAL-3K | 1 - A | 17-08-16 | 12:33:16 | SR:-- | Cyan -- - 22619-EYAL-3K | 1 - A | 17-08-16 | 12:33:16 | SR:-- | Black
 5
                                                                         9
                         8
                                                                                .תוֹפָי ְ ו תוֹלּ ֻ ג ֲ ע ,תוֹרֹח ְ שׁ םִי ַ ני ֵ ע גוּז הָ רָז ֲ ח ַ בּ וֹבּ וּטי ִ בּ ִ ה
 הָי ָ ה רוּסאָ) ה ָ כ ָ לְ מַ מּ ַ ה לֶ שׁ הָּ בְּ ח ָ רְ ו הָּ כּ ְ ראָ לָ כְ ל הָ שׁ ֲ ח ְ ל ִ נ ן ָ ל ְ צ ַ ע־א ַ ה ְ ו רֵ רוֹסּ ַ ה
 י ִ ס ָ נּ ַ ה תוֹדוֹא ה ָ עוּמ ְ שּׁ ַ ה .וֹל וּנ ְ תָ נּ ֶ שׁ וּנּ ִ ח ַ בּ וּל ְ שׁ ָ כּ ןָ כי ֵ ה רֵ ה ְ רַ ה ְ ל וּל ְ דָ ח א םֵ ה
 .וֹתוּג ֲ ה ַ נ ְ תִ ה ֵ מ רֵ תוֹי ְ בּ םי ִ דָ רְ טֻ מ וּי ָ ה אַ ,םָ נ ְ בּ תֶ א דוֹא ְ מ וּב ֲ האָ הָ כְּ ל ַ מַּ ה ְ ו ֶ ל ֶ מּ ַ ה
 ?רֶ תֶ כַּ ה תֶ א וֹשׁאֹר לַ ע אָ שִּׂי רֶ שֲׁ א ַ כּ ,םוֹיּ ַ ה אוֹב ְ בּ אֵ הְי הָ מ
 !וֹה .ם ֵ לוֹח אוּה ָהי ֶ ל ָ ע ֶ שׁ הָיּ ִ ח ְ שַּׂ ה תַ כ ֵ רְ ב ִ ל תי ִ נ ְ כ ָ תּ הָ ו ְ דֶ חְ בּ טֵ ט ְ רַ שְׂ מ וֹא ,בַ תָ כּ ֶ שׁ
 הֶז ֲ ח ַ מּ ַ ל תוֹשׁוֹבּ ְ ל ִ תּ ןי ִ כ ֵ מוּ ץ ֵ צוֹר ְ תִ מ וֹמ ְ צ ַ ע אוּה ,םָ רוֹס ְ ח ַ מ לָ כְ ל םי ִ ג ֲ אוֹד ְ ו
 םָ תוֹא םי ִ תְ רָ שְׁ מ םי ִ נ ָ ב ְ לּ ַ ה םי ִ א ָ נ ְ סּ ַ ה ְ ו הָ לְיַ ל דַ ע רֶ קֹבּ ִ מ ם ָ עוּצְי לַ ע םי ִ ב ְ כוֹשׁ
 וֹמּ ִ א ְ ו וי ִ באָ ֶ שׁ ןַ מְז ִ בּ ,לָ שָׁ מ ְ ל ?וּנּ ֶ מּ ִ מ ןָ תְּ ל ַ עְ פּ ןי ֵ א דוֹע ְ בּ הָיוּא ְ רוּ האָ ֵ גּ תי ִ נ ָל ְצ ַ ע
                                                                           .זוֹג ָ נ י ִ נ ָ מ ְ לוֹח ַ ה וֹכוּיּ ִ ח ,עָ סּ ַ מּ ַ בּ דֹמ ֲ ע ַ ל ל ַ כוּי
 הָ מּ ֻ א גי ִה ְ נ ַה ְ ל ל ַ כוּי דַ צי ֵ כּ ?םֶ הי ֵ ני ֵ ע תֶ א וי ָ ל ֵ א םי ִ א ְ שׂוֹנּ ַ ה םי ִ נ ָל ְצ ַ ע ָ ה לָ כְ ל
 ֶ רֶ דַּ ה תֶ א תוֹו ְ תַ ה ְ ל ן ָ ל ְ צ ַ ע־א ןָ לְ צ ַ ע ל ַ כוּי דַ צי ֵ כ ְ ו .ה ָ כ ָ לְ מַ מּ ַ ה יֵ ני ִ תְ נ לָ כְ ל
 ת ֵ פוֹמוּ הָ מ ְ ג ֻ דּ תוֹוּ ַ ה ְ לוּ םי ִ נ ָל ְצ ַ ע ָ ה ֶ ל ֶ מ לֶ שׁ תוּכ ְ ל ַ מּ ַ ה תַ טִּ מ תֶ א םי ִ מָיּ ַ ה ןִ מ
 םוֹי ְ בּ תֶ שׁ ֶ רָ ל ד ַ עוֹנ אוּה ְ ו ,םי ִ נ ָל ְצ ַ ע ָ ה י ִ ס ְ נ הָי ָ ה םוּנ לָ ב ֲ א .ָ כּ יֵ דְ כּ דַ ע הָ רוּמ ֲ ח
 הָ תְי ָ ה א הָי ָ ע ְ בּ ַ ה – לי ִ ג ָ ר ןָ לְ צ ַ ע הָי ָ ה וּלּ ִ א .ן ָ ל ְ צ ַ ע־א ןָ לְ צ ַ ע הָי ָ ה ,הָ שׁוּבּ ַ ה
 הֵ בּ ְ רַ מ ְ ל ,םוּנ לָ ב ֲ א .יַ דַּ מ ְ ל םי ִ דוּמ ֲ ח םיִיּ ַ ח יֵ ל ֲ ע ַ בּ םֵ ה םי ִ נ ָל ְצ ַ ע .ןָ לְ צ ַ ע הָי ָ ה םוּנ
                                         לוּמ וֹלּ ֶ שׁ תוּל ְמּ ַע ְ תִ הַ ה יֵ ל ֲ ע ַ נ תֶ א לַ ע ָ נ ְ ו , ַעֹמ ְ שׁ ִ ל בֵ רֵ ס םוּנ .לי ִ עוֹה א ְ ל
 .דוֹא ְ מ ה ָ לוֹד ְ גּ .ה ָ לוֹד ְ גּ הָי ָ ע ְ בּ הָ תְי ָ ה תאֹז .םי ִ רֵ ח ֲ א
                                         אַ .תוֹיוּח ְ פַּי ְ תִ ה ְ ו םי ִ נוּנ ֲ ח ַ תּ יוּו ְ ר הָי ָ ה ,“הָ טָ ט ָ בּ ַ ה זֹע ָ מ” הָ נּ ֻ כּ ֶ שׁ ,הָ ח ָ פּ ְ שׁ ִ מַּ ה
 םי ִ רָ ב ְ דּ דוֹא ְ מ הֵ בּ ְ רַ ה דוֹע ְ ו ,םי ִ דָ ג ְ בּ רֹפּ ְ תִ ל ,םי ִ רי ִ שׁ בֹתּ ְ כ ִ ל ,ץֵ עֵ מ םי ִ נוֹל ְ ס ִ פּ
                                                              .ן ָ ל ְ צ ַ ע־א
                                         ןוֹמ ְ ראַ ְ בּ רֶ קֹבּ ַ ה .וי ָ צוּצ ְ פ ִ ק ְ בּ םי ִ נ ָל ְצ ַ ע ָ ה תֶ שׁ ֶ רוֹמ תֶ א הֶזּ ַ בְי אלֹּ ֶ שׁ תַ נ ְ מ לַ ע
 ףֵ לּ ַ גְ ל ,םי ִ קּ ַ תְּ מַ מ לֵ שַּׁ ב ְ ל ,םי ִ לוּיּ ִ ט ְ ל תא ֵצ ָל ,קֵ ח ַ שְׂ ל ,ץוּר ָ ל בַ האָ םוּנ
                                         ,םי ִ נ ָ ב ְ לּ ַ ה םי ִ א ָ נ ְ סּ ַ ה יֵ דְי לַ ע הָ בֻּ הְז הָ ל ָ ג ֲ ע ַ בּ ףָ ח ְ דִ נ אוּה ֶ שׁ ְ כּ בוּשׁ ָ ח ֶ ה שׁ ָ גְּ פ ִ מַּ ל
 לָ ל ְ כ ִ בּ ןָ ל ְ צ ַ ע־א ןָ ל ְ צַ ע
                                         ַ עי ִ פוֹה ְ ל םָ נ ְ ב ִ ל םֹר ְ ג ִ ל יֵ דְ כּ ה ָ לוּבּ ְ ח ַ תּ לָ כּ וּסּ ִ נ הָ כְּ ל ַ מַּ ה ְ ו ֶ ל ֶ מּ ַ ה ְ ו ,“הָ לֵ צ ֲ ע
                                         ןִי ַ ע” ןוֹתּ ִ ע ָ ה יֵ דְי לַ ע רַ קֻּ סי ִ ו םַ לֻּ צְי רוּקּ ִ בּ ַ ה ֶ שׁ וּע ְ דָי לֹכּ ַ ה .ןאָי ִ שְׂ בּ וּי ָ ה
                                         ןוֹבי ִ ב ְ דּ ןוֹפ ףָ רְ גּ ַ ה לֶ שׁ יִ רוֹט ְ סיִ הַ ה וֹרוּקּ ִ בּ תא ַ רְ קִ ל תוֹיּ ִ נ ָ תְּ ח ַ דַּ קּ ַ ה תוֹנ ָ כ ֲ ה ַ ה
                              ןוֹבי ִ ב ְ דּ ןוֹפ ףָ רְ גּ ַ ה רוּקּ ִ בּ
         Pg: 1 | 22619-EYAL-3K | 1 -Front | 17-08-16
                                                         םי ִנ ָל ְצ ַע יֵני ִמ לָכְל דָי ץֹחְלִל ,בָרֲעַמּ ַהֵמ הָלֻּצֲא יֵנ ְבּ ַח ֵראָ ְל ,חָרְזִמּ ַהֵמ  “.הָ מי ִ דָ ק לאֹמ ְ שׂ ,הָ רוֹחאָ לאֹמ ְ שׂ ,הָ מי ִ דָ ק לאֹמ ְ שׂ ,הָ מי ִ דָ ק ןי ִ מָי .הָ מי ִ דָ ק  הּ ָ כוֹת ְ ל ץי ִ צ ֵ ה םוּנּ ֶ שׁ ְ כוּ ,ק ֵ הוֹבּ קֹרָי הָּ ע ְ ב ִ צֶּ שׁ ,ה
                     ןיְי ֵטְשְׁל ֶק ְני ִפ אְי ַגּ
                                                         ,םוּל ְכּ תוֹשׂ ֲע ַל א – רָקּ ִע ְבוּ ,ןַמְז דוֹא ְמ הֵבּ ְרַה וּח ְלּ ַק ְתִה אלֹּ ֶשׁ םי ִבוּשׁ ֲח
 ,חתפיל              ֶל ֶמ תוֹי ְה ִל הָצ ָר אלֹּ ֶשׁ ןָלְצ ַע ָה
 דלי םג תויהל חכוש וניא םלועלש                                          !ףי ֵכּ הֶז – ֶל ֶמ א הָתּאַ ֶשׁ ְכּ לָב ֲא .וּנּ ֶמּ ִמ םי ִפּ ַצ ְמּ ֶשׁ הָמ קוּיּ ִדְבּ הֶז יִכּ
                                                         לוֹכָי הָתּאַ ,ה ֶצוֹר הָתּאַ ֶשׁ יִמ תֶא שׁ ֵגוֹפּ ,ה ֶצוֹר הָתּאַ ֶשׁ הָמ שׁ ֵבוֹל הָתּאַ
                                                         ,רֶקֹבּ לָכ ְבּ הָדי ִט ְשׁ ַפּ תוֹפ ֱא ֶל לוֹכָי הָתּאַ ,ְל קֵּשַּׁח ְתִּמֶשׁ ְּכ םַג ֲא ָל לֵיּ ַט ְל
                                                                             “!לֹכּ ַה !לֹכּ ַה – לוֹכָי הָתּאַ
                                                                        “?םוּנ ,רֹז ְח ַל ןֵוּ ַכּ ְתִמ א הָתּאַ זאָ”
                                                         ,הֹפּ הָתּאַ םַגּ ֶשׁ םוּשּׁ ִמ דוּחִי ְבּ .רָבּ ְדִמּ ַבּ בוֹט יִל הֶי ְהִי !א םיִיּ ַח ַבּ”
                                                              .הָבִּחְבּ וֹר ֵב ֲח לֶשׁ וֹשׁאֹר לַע חַפ ָט ןָלְצ ַע־אלֹּ ַה ןָלְצ ַע ָה “.יִתִּא
                                                          .דוֹפּ ִקּ ַה הָדוֹה “,הָתְי ַבּ ַה רֹז ְח ַל ה ֶצוֹר דוֹא ְמ אָק ְו ַדּ יִנ ֲא ...יִנ ֲא לָב ֲא”
                                                                     “?ר ֵפוֹחר ֵפוֹחר ֵפוֹח ,רֹז ְח ַל הֶצ ְרִתֶּשׁ הָמּ ָל”
                                                                      “.ֶל ֶמ תוֹי ְה ִל י ִרָצ א יִנ ֲא יִכּ ...יִכּ”
                                                         תוֹי ְה ִל י ִרָצ א הָתּאַ הֹפּ םַגּ” .וי ָפ ֵתְכ ִבּ ַשָׁמ םוּנ “?הָמ זאָ ,וּנ”
                                                                              “.ְל ַחיִט ְבַמ יִנ ֲא .ֶל ֶמ
                                                              .ר ֵפוֹחר ֵפוֹחר ֵפוֹח שֵׁקּ ַע ְתִה “?יִלּ ֶשׁ הָח ָפּ ְשׁ ִמַּה םִע הָמ לָב ֲא”
                                                         “.םֶה ָל ןי ֵא תוֹמ ֵשׁ וּלּ ִפ ֲא” .וֹבּ ַגּ תֶא הָנ ְפ ִה ְו וי ָדָי תֶא בֵלּ ִשׁ םוּנ “...הההההָנ”
                                                         “,םֵשׁ וֹל הֶי ְהִיּ ֶשׁ יִל ְבּ םַגּ וי ָל ֵא ַע ֵגּ ְע ַגּ ְתִה ְלוּ וּה ֶשׁי ִמ בֹה ֱא ֶל רָשׁ ְפֶא”

                                                                                .דוֹפּ ִקּ ַה וֹל בי ִשׁ ֵה

                                                         ...יִתְּרַמאָ ֶשׁ הָמ לַע רֵעַט ְצִמ יִנ ֲא .קֵדוֹצ הָתּאַ” .וּט ְמ ְשׁ ִנ םוּנ לֶשׁ וי ָפ ֵתְכּ
                                                         תוֹי ְה ִל ה ֶצוֹר א יִנ ֲא .רֹז ְח ַל לוֹכָי א יִנ ֲא לָב ֲא , ַע ֵגּ ְע ַגּ ְתִמ יִנ ֲא םַגּ י ַלוּא

                                                         ןֵסְכִל אוּה “...תי ִק ָנ ֲע הָי ָע ְבּ שֵׁי :וּה ֶשַּׁמ דוֹע ְל הֶלּ ַגֲא יִנ ֲא ַו .ֶל ֶמ

                                                         יִכֲה הָי ָע ְבּ ַה תאֹז .ןָלְצ ַע א יִנ ֲא” :שַׁח ָלּ ֶשׁ י ֵנְפִל םי ִדָדְצַּל יִאָשׁ ֲח טָבּ ַמ

                                                                                    “.ה ָלוֹד ְגּ 4                       1                                               16
   1   2   3   4   5   6