Page 1 - amigoe
P. 1

Nood aan
                                                                                                         de man

     Zaterdag 21 mei 2016 • Jaargang 131 nr 112 • Abonnementsprijs Afl 32,50 • Losse nummers. Afl 1,50 • zaterdag met Ñapa Afl 1,75

3 Aruba             9 Wereld                            10 Economie                          12 Sport

MEP wil duidelijkheid      BEA bevestigt                          Fors verzet                          Volleybalsters
over invoering nieuwe      rookalarm in                          tegen salarissen                       naar Olympische
belastingen           Egyptische Airbus                        Goldman Sachs                         Spelen in Rio

Animal Balance investeerde 26.000 florin                            Rode Kruis in de bres voor orkaanslachtoffers

Vervolg op Operation
Cunucu met lokale
dierenwelzijnsorganisaties

ORANJESTAD — Het straathondensterilisatieproject        zal een dierenartsenteam uit
Operation Cunucu krijgt een vervolg. Dat is het plan      Nederland de MASH-kliniek
van de stichting United Dogs Aruba die de aanpak van      (zo noemt Animal Balance
Animal Balance wil voortzetten. Ze werkt aan een pro-      het tijdelijke dierenzieken-
jectplan 2017-2022 en is bezig met een voorlichtings-      huis, red.) doen. Het zal een
campagne ‘Be part of their future’ om bewustwording       gezamenlijke actie van de
te creëren en geld in te zamelen. De Amerikaanse or-      Arubaanse dierenorganisa-
ganisatie Animal Balance investeerde 15.000 dollar in      ties worden, met meer na-
het ‘helpen’ van 337 straathonden.               druk op activiteiten buiten
                                de kliniek en meer aandacht
door onze verslaggever     hadden geworpen. Hun fy-    voor voorlichting, fostering  ORANJESTAD — Een bloedende man in nood en het Rode Kruis-team in actie. Veertig Red Cross-vrijwilligers, waaronder
Mirte de Rozario        sieke toestand bemoeilijkte   en adoptie.” New Life For    tien Arubaanse, ontvingen vorig weekend een speciale orkaantraining op buureiland Curaçao. De training bestond deels uit
Emma Clifford, de oprichter   het opereren, waardoor het   Paws verwijst voor meer in-   een zogenaamde tabeltop-excercise waarbij de rol van de vrijwilligers in een noodsituatie werd uitgelegd. Daarnaast had
van Animal Balance, beves-   meer tijd kostte. Daardoor   formatie naar United Dogs    de organisatie een rampgebied op het eiland gesimuleerd, waar de Rode Kruis-leden zorg en hulp moesten verlenen aan
tigde gisteren aan Amigoe    konden ze minder honden     Aruba, zoals de groep heet.   verschillende orkaanslachtoffers, waaronder deze man. Gedurende de training discussieerde de directie van het Rode Kruis
dat ze dit bedrag - omge-    helpen dan de bedoeling     Leren              Nederland met vertegenwoordigers van de International Federation of the Red Cross en United Nations High Commissioner
rekend zo’n 26.000 florin    was, aldus de organisatie.   Deze United Dogs-groep     for Refugees (UNHCR) over onderwerpen als migratie in de regio en de rol van het Rode Kruis in dit soort zaken. Aan het
- dankzij donaties bijeen    Operation Cunucu begon op    blijkt in januari officieel te einde van de training werd bij een receptie het glas geheven op het 85-jarig bestaan van Krus Korá Korsou.
hebben gekregen. Het geld    26 april en duurde vijf da-   zijn gestart. Ze heeft twee
is gebruikt voor Operation   gen. Het medisch team van    aandachtspunten voor de     Vier doden bij crash Franse politiehelikopter
Cunucu en het team was in    Animal Balance opereerde    komende vijf jaar: Operation
staat om 337 honden te ‘hel-  dagelijks zo’n tien uur.    Cunucu 2017-2022 en de     TARBES — De vier inzit-    met Spanje. De piloot, de co- hoogte van 2000 tot 3000             het departement Hautes-
pen’ (steriliseren/castreren,  Al tijdens Operation Cunucu   voorlichtingscampagne ‘Be    tenden van een helikopter   piloot en twee reddingswer-  meter bij de Vignemale, de            Pyrénées aan diverse me-
verzorging van verwondin-    vertelde Clifford aan Amigoe  part of their future’. United  van de gendarmerie zijn    kers kwamen om. De heli    hoogste Franse top in de             dia. Over de oorzaak van de
gen, medicaties tegen teken   dat ze had vernomen dat lo-   Dogs Aruba wil leren van    om het leven gekomen toen   nam deel aan een reddings-   Pyreneeën, zo meldden de             crash is nog niets bekend.
en bloedarmoede toedie-     kale dierenwelzijnsorgani-   wat Animal Balance op Aru-   het toestel neerstortte in de oefening.           autoriteiten vandaag in de            De weersomstandigheden
nen). Enkele hotels stelden   saties zo onder de indruk    ba heeft gedaan, maar vooral  Pyreneeën, vlakbij de grens  Het ongeval gebeurde op een  nabijgelegen stad Tarbes in            waren goed.
kamers beschikbaar en de    waren van het werk van     van hun tien jaar expertise
organisatie kon gebruik ma-   Animal Balance, dat ze snel   wereldwijd. Ze werken aan
ken van een auto.        bijeen wilden komen om te    de komst van een Neder-
Loops              praten over een vervolg op   lands dierenartsenteam in
Het doel van Animal Balan-   de sterilisatie-actie. “Dat is november, ‘allemaal op vrij-
ce met Operation Cunucu     ook de bedoeling van onze    willige basis’.
was om in het tijdelijk inge-  komst naar Aruba, dat het    Donaties
richte dierenziekenhuis in   initiatief lokaal wordt over-  Om door te kunnen gaan met
Dakota (in Centro Dakota)    genomen”, zei Clifford toen.  Operation Cunucu is geld
vijfhonderd straathonden te   Nederlandse inzet        nodig. United Dogs Aruba
opereren en te behandelen.   Amigoe vernam deze week     geeft aan dat ze een platform
Dat aantal hebben ze niet    van de stichting New Life    wil creëren en structuur wil
gehaald. Het team van Ani-   For Paws dat ze in een groep  bieden, waar iedereen voor-
mal Balance kwam namelijk    Arubaanse NGO’s (niet-gou-   deel van heeft.
voor de uitdaging te staan   vernementele organisatie)    De groep hoopt dat alle
dat veel van de teefjes die op zit die zich inzet voor het   NGO’s zich aansluiten en
de dump van Parkietenbos    welzijn voor dieren. Ze zijn  ook andere georganiseerde
werden gevangen, of die via   bezig met een projectplan    vrijwilligersorganisaties.
de YMCA San Nicolas naar    en een concept voor de ko-   Met als belangrijkste doel:
Dakota werden gebracht,     mende jaren. “We willen met   een betere toekomst voor de
loops waren of net puppies   een vervolg van de sterili-   dieren.
                satiecampagne komen. Dan

Tientallen           2 miljoen mensen geëvacueerd Gewapende man
rondtrekkende          in Bangladesh                                         bij Witte Huis neergeschoten
criminelen
opgepakt                                                            WASHINGTON — Ameri-
                                                                kaanse beveiligers heb-
DRIEBERGEN — Bij                                                        ben gisteren bij het Witte
een landelijke actie                                                      Huis een man met een
tegen rondtrekkende                                                      vuurwapen neergescho-
criminelen heeft de                                                      ten.
politie in Nederland
82 personen opgepakt.                                      Foto: AFP           Dat gebeurde nadat de man
De politie liet vandaag                                                                                                                                                 Foto: AFPgeen gehoor had gegeven
weten dat er in totaal                                                     aan het bevel zijn wapen    Door het incident was het gebied rond het Witte Huis korte
bijna 3800 mensen zijn     Inwoners van de buitenwijken van Colombo in Sri Lanka klampen zich vast aan een touw om    neer te leggen, aldus de Se-  tijd afgesloten.
gecontroleerd en dat er     de ondergelopen straten over te steken.                            cret Service.
467 bekeuringen zijn                                                      De man is in hechtenis geno-          deze week:
uitgedeeld.                                                          men en naar een ziekenhuis
De leden van de rond-      DHAKA — Cycloon Roane heeft vandaag de kust van         Bangladesh gisteren. Ook    overgebracht. Volgens The               Weekendbijlage       Roland Colastica
trekkende bendes worden     Bangladesh bereikt. Daarbij werden zes mensen ge-        India en Myanmar zetten    Washington Post is hij ern-          van dagblad Amigoe         op Colombiaanse
onder meer verdacht van     dood en sloegen honderdduizenden op de vlucht.         zich schrap voor de tropische stig gewond.
winkeldiefstal, drugshan-    Twee miljoen mensen waren uit voorzorg geëvacu-         storm. In India zijn eveneens De man was er niet in ge-                 zaterdag 21 mei 2016   boekenbeurs
del, identiteitsfraude en    eerd uit de kustgebieden.                    mensen geëvacueerd uit de   slaagd het complex van het
woninginbraken. Onder de                                    laaggelegen gebieden.     Witte Huis binnen te komen.  Roland Colastica                   Pagina 8 & 9
opgepakte verdachten zijn    De cycloon veroorzaakte     verlaten.            Bangladesh is de afgelopen   Omstanders en beveiligers   op Colombiaanse
veel Oost-Europeanen.      deze week al zware regenval   “Laaggelegen gebieden in de   jaren al meerdere keren    bleven ongedeerd.       boekenbeurs
De controles zijn tussen 17   in Sri Lanka, waardoor land-  kustgebieden zullen waar-    slachtoffer geworden van na-  President Barack Obama
en 20 mei gehouden op on-    verschuivingen ontstonden.   schijnlijk overstromen door   tuurgeweld. In 2007 stierven  was tijdens het incident niet     Pagina 8 & 9
der meer parkeerplaatsen,    Twee daarvan hebben moge-    vloedgolven die 1 tot 1,5    er 3000 mensen door de cy-   in het Witte Huis. Hij was
in internationale bussen,    lijk het leven gekost aan 150  meter hoger zijn dan het    cloon Sidr en twee jaar later aan het golfen op de vliegba-
in treinen en op het water.   mensen. Meer dan 223.000    normale tij”, meldde het    eiste de tropische storm Aila sis Andrews. Vicepresident
Daarbij werkte de politie    mensen moesten hun huizen    meteorologisch instituut in   tweehonderd levens.      Joe Biden was wel in het
samen met de belasting-                                                    Witte Huis onder bescher-
dienst en de marechaus-                                                    ming van veiligheidsbeamb-
see.                                                              ten.
Onder de arrestanten wa-                                                    De auto van de aangehou-
ren twee bekenden van de                                                    den man was in de buurt
politie die voor duizenden                                                   geparkeerd. De politie heeft
euro’s aan postzegels bij                                                   die met twee speurhonden
zich hadden. Die waren                                                     doorzocht. In het voertuig is
vermoedelijk vals. Ook is                                                   munitie voor een vuurwapen
er een man aangehouden                                                     aangetroffen.
met 40.000 euro in zijn
rugzak. De politie ver-
denkt hem van witwassen.
   1   2   3   4   5   6