Page 1 - 20170624
P. 1

Jaargang 14 nr. 167 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB Zaterdag 24 juni 2017
                                                   EXTRA!
   ‘Tekort begroting 2  Conflict Buskabaai 3  Patiënt HNO    7   ELN ontkent   27
   voorkomen’       en Greenforce      eerder naar huis    vrijlating van Bolt Vuurwapen in de ban


 Van een onzer    Ongeregeldheden aangetroffen bij wapenimporteurs      krijgen van een vergun-
 verslaggeefsters                                ning kan maanden duren.
 Willemstad - Het  gingen of anderzijds, voor co’s lopen en dit ook kun- dient een verzoek in bij ,,Alles moet worden AD WIKÈNT
 Korps Politie Curaçao zelfverdedigingsredenen nen aantonen, zo laat Giri- het ministerie van Justitie onderzocht; vanaf het mo- Dierenarts Pieter
 (KPC) is met een  ook in aanmerking kun- gorie weten. Nu echter on- voor een ‘Bij zich hebben’- ment van het indienen van Claus wil zich graag
                               vergunning. Het ministe-
                                         het verzoek, de toetsing
                     regelmatigheden zijn aan-
           nen komen voor een ‘Bij
 onderzoek begonnen zich hebben’-vergunning. getroffen wil de minister rie stuurt dit vervolgens hiervan en uiteindelijk de voor 100 procent
 waarbij het reilen Hiervoor moet de indiener dat de ‘Bij zich hebben’- door naar Bureau Bijzon- afgifte van de vergunning. inzetten voor zijn
 en zeilen bij legale wel aan een aantal strenge vergunning tijdelijk niet dere Wetten waar het ver- Maar ook de rol van de wa- patiënten, zo vertelt
 wapenimporteurs   eisen voldoen. Zo moet de wordt uitgegeven, zodat zoek aan alle criteria wordt penimporteur moet wor- hij in AD Wikent ,,Ik
 onder de loep wordt persoon in kwestie onder het gehele beleid hierom- getoetst en het besluit uit- den bekeken”, zo stelt Gi- zal altijd zoeken naar
                                         rigorie. ,,Het uiteindelijke
                               eindelijk bij de Justitiem-
                     trent kan worden geëvalu-
           andere een schietvaardig-
 gelegd. Hoewel het heidscursus hebben ge- eerd. Een persoon die uit inister terechtkomt om te doel is een verantwoorde- een oplossing,
 onderzoek en de con- volgd, in het bezit zijn van zelfverdedi- gingsredenen tekenen. Het proces van lijk en waterdicht beleid uiteraard met de kwa-
 troles pas een week een verklaring van goed meent 24/7 een wapen bij het indienen van een ver- waardoor wapens niet zo- liteit van leven van
 gaande zijn, zijn nu al gedrag en bepaalde risi- zich te moeten dragen, zoek tot het uiteindelijk maar op straat belanden.” het dier voor ogen.”
 ongeregeldheden                                           Het no-kill-beleid van
 aangetroffen.         VKC marcheert door Montaña                      stichting Carf sprak
                                                    de dierenarts zeer
  Dat maakt minister                                         aan. ,,Ieder dier ver-
 Quincy Girigorie (PAR)                                        dient een kans op
 van Justitie tegenover deze                                     een goed leven, daar
 krant bekend. Of er door                                       kan ik mij in vinden”,
 de wapenimporteurs straf-
 bare feiten zijn begaan, is                                     zegt Claus die zelf
 vooralsnog onduidelijk,                                       ook honden voor Carf
 wel laat Girigorie weten                                       fostert. ,,Het werken
 dat inmiddels duidelijk is                                      met zwerfhonden
 geworden dat bepaalde                                        geeft een bijzondere
 vergunningen zijn afgege-                                      dimensie aan mijn
 ven zonder dat daarvoor                                       werk.” In de bijlage
 de juiste procedure is be-                                      ook aandacht voor
 wandeld. ,,In dit kader zijn
 reeds bepaalde wapens af-                                      pensioenen. Een
 genomen en een aantal                                        achtste deel van de
 vergunningen ingetrok-                                       totale bevolking van
 ken”, aldus de Justitiemin-                                     Curaçao komt in aan-
 ister in gesprek met het                                       merking voor een uit-
 Antilliaans Dagblad.                                         kering van het
  De minister heeft me-                                       Algemeen
 teen de nodige maatrege-                                       Pensioenfonds
 len getroffen en in een Het vrijwilligerskorps Curaçao bestaat 88 jaar en heeft dit, zoals op elke verjaardag van het korps, gevierd met een Curaçao (APC) dat
 brief aan de korpschef van militaire mars. Dit jaar passeerde de stoet echter niet door de straten van Willemstad, maar door de wijk Montaña.
 de politie een tijdelijke Besloten is om elk jaar en ander wijk op het eiland aan te doen. Ter ere van Carlos Nicolas Winkel, de oprichter van het 80-jarig jubileum
 stop aangekondigd voor de het VKC, werden kransen gelegde bij zijn borstbeeld bij Fort Amsterdam, en in de middag was er een heilige mis in viert.
 uitgifte van de ‘Bij zich de kerk van Janwe.                     FOTO JEU OLIMPIO
 hebben’-wapenvergun-
 ning. Met deze tijdelijke
 stop wil de minister het Van een onzer  Aqualectra naar Schouwburgweg              Kodela. Die hebben plaats-
 beleid waar deze wapen- verslaggevers                               gemaakt voor winkels,
 vergunning deel van uit- Willemstad - Aqualectra                         horeca en een hotel. Ook
 maakt eerst evalueren om bouwt een nieuw kantoor lectra een aanbesteding medewerkers eind 2019, wordt de bedrijfsvoering nu weer trekken wij weg
 hem zo waterdicht moge- aan de Schouwburgweg. uitgaan voor de sloop van begin 2020 aan de slag in efficiënter. ,,We hebben om ruimte te bieden
 lijk te maken.   Over ongeveer twee jaar de opstal.   de moderne ‘backoffice’ dan alles bij elkaar. Daar- voor commerciële acti-
  Een ‘Bij zich hebben’- verhuist het personeel van De bedoeling is dat vol- met kantoorruimtes, ver- mee winnen we kostbare viteiten.”
 vergunning wordt ge- de kantoren in Otrobanda gend jaar wordt begonnen gaderzalen en de IT-afde- tijd, denk alleen al aan het Volgens de website
 bruikt door mensen die in en Mundo Nobo naar het met de bouw van het nieu- ling. De klantenservice heen en weer rijden voor heeft Aqualectra 700
 het kader van hun functie nieuwe complex. we complex waarvan de verhuist niet mee. Jonis: vergaderingen.” medewerkers en levert het
 genoodzaakt zijn een wa- Het utiliteitsbedrijf kosten worden geraamd ,,Die brengen we onder op Maar tegelijkertijd bedrijf stroom en water
 pen te dragen. In 2013 kreeg het terrein aan de op 20 tot 25 miljoen gul- strategische plekken in de maakt Aqualectra de weg aan ongeveer 69.000
 heeft de toenmalige mi- Schouwburgweg maart dit den. Het definitieve ont- buurt van de klant. Boven- vrij voor economische ont- huishoudens. De organi-
 nister van Justitie Nelson jaar in erfpacht. In het ge- werp ervan is nog in de dien zijn er al 200 betaal- wikkeling in het stadscen- satie is opgedeeld in 9
 Navarro - na de moord op bouw dat er nu nog staat, maak, maar volgens Aqua- punten verspreid over het trum. ,,Een nutsbedrijf ‘business units’: klanten-
 PS-leider Helmin Wiels - zaten voorheen verschil- lectra-directeur Darick eiland.” hoort niet thuis in het relaties, productie, distri-
 deze vergunning uitge- lende overheidsdiensten, Jonis wordt het gebouw Door de kantoren te ver- centrum van de stad”, zegt butie, financiën, ICT, stra-
 breid en verscherpt, waar- waaronder onderwijs. minimaal drie verdiepin- huizen naar één locatie Jonis. ,,Vroeger brulden tegie & ontwikkeling,
 door sindsdien personen Maar het pand staat al ja- gen hoog. ,,Hoogstwaar- dicht bij de productie-een- in het Rif Fort nog de die- communicatie, algemene
 die deel uitmaken van een ren leeg en raakte in ver- schijnlijk hoger.” Naar heden en onderhoudsaf- selmotoren voor de ener- zaken en humanresources
 risicogroep, door bedrei- val. Deze week deed Aqua- verwachting kunnen de deling aan de Dokweg gieproductie door Ogem/ & faciliteiten.
   1   2   3   4   5   6