Page 1 - ANTILL DGB
P. 1

Jaargang 15 nr. 158 - NAf 1,50/US$ 0,85 incl. OB                  Donderdag 14 juni 2018
  PCN investeert  2   APC: Balans   3   Monster: Ik heb  4  ‘We hebben Irma  6   Volleybalsters 26
  in EZ Air       Jan Thiel nodig    niet gelogen      onderschat’       naar de finale


                           Leerlingen proosten op diploma Marriott


 mikt

 op april

 Bouwwerkzaamheden
 complexer dan gedacht
 Van een onzer verslaggevers
 Willemstad - Piscamar Beach Resort, de nieu-
 we eigenaar van Marriott, mikt op opening van
 het volledig onder handen en flink uitgebreide
 hotelgebouw in april 2019.                                    Met een glimlach van oor tot
                                                  oor proostte het merendeel
  Dat is enkele maanden çao. ,,De deuren openen in                       van de eindexamenkandida-
 later dan bij de start van de december 2018 bleek al                      ten van Albert Schweitzer
 bouwwerkzaamheden ge- snel wat te optimistisch”,                        havo-vwo, gisteren op een
 meld, toen werd uitgegaan zegt Guis. ,,Wij richten                       positieve uitslag. De middel-
 van eind 2018, maar er ons nu op april volgend                         bare school was de eerste die
 blijkt meer werk dan voor- jaar, wanneer we de eerste                      de examenuitslag groots vier-
 af ingeschat. Met name de gasten in het vernieuwde                       de met de leerlingen, ouders
 kamers en de technische en geëxpandeerde hotel                         en grootouders. De eindexa-
 installaties waren in min- zullen ontvangen. Eerlijk                      menkandidaten van andere
 der goede staat dan ge- gezegd hebben we van                          scholen, zoals het Radulphus
 dacht.       meet af aan rekening ge-                           College, Kolegio Alejandro
  Dit zegt Bastiaan Guis houden met een moge-                          Paula en het Maria Imma-
 in gesprek met het Antilli- lijke uitloop van enkele                      culata Lyceum zitten nog in
 aans Dagblad. De familie maanden.”                               spanning. Zij krijgen vandaag
 Guis, bekend van de Orco Bastiaan Guis vertelt dat                       de uitslag te horen.
 Bank op Curaçao, Bonaire álles onder handen wordt                            FOTO’S JEU OLIMPIO
 en Sint Maarten en de genomen en dat het
 Aruba Bank op Aruba, is resortgebouw ‘van top
 eigenaar van Piscamar. tot teen’ wordt aangepakt.
 Deze bv werd speciaal op- Zo wordt bijvoorbeeld
 gericht voor de overname de elektriciteitsbekabeling Financiële tegenvaller Insel Air
 van het Marriott-complex. overal vernieuwd. Dat
 Overigens is Orco Bank geldt ook voor de afwate- Van een onzer  Insel Air hoopte eerst ken een groot verschil uit de grond blijft, weer kan
 zelf geen financier van het ring, riolering en het air- verslaggevers dat de defect geraakte mo- of de motor die de defecte vliegen.
 hotelproject, maar is het conditioningsysteem, de Willemstad - Het defect tor ter plekke gerepareerd motor moet vervangen.
 eigen vermogen volledig landscaping en het inte- aan een motor van een In- kon worden. Maar in- een kleine reparatie of een Advertentie
 afkomstig van de familie. rieur.    sel Air-toestel is een finan- middels is duidelijk ge- revisie nodig heeft.
  Het gaat om een in- De kamers waren er ciële tegenvaller voor het worden dat het onderdeel Heppener wist gister-
 vestering van 21,5 miljoen slechter aan toe dan vooraf bedrijf. Op dit moment is vervangen moet worden. avond nog niet hoeveel
 dollar, inclusief de aan- verwacht. Met name de het nog onbekend hoe De vliegmaatschappij wil passagiers in het terugge-
 koop van het terrein en ge- wanden van de kamers die groot de tegenvaller voor eerst onderzoeken of een keerde vliegtuig zaten.
 bouw, aan eigen inbreng. grenzen aan de gang ble- het bedrijf is. reservemotor ingezet kan Volgens de directeur is er
 Plus 34,5 miljoen dollar ken niet in orde - de meta- Dat heeft directeur Jan worden. meteen geprobeerd om de
 aan externe financiering len framestructuur was Heppener verklaard naar Het probleem met de passagiers op een andere
 door een syndicaat van volledig aangetast - en zijn aanleiding van de proble- Fokker-toestellen is dat vlucht te boeken. Voor
 banken onder aanvoering vervangen door massieve men die een toestel van In- zij gedateerd zijn. Het vandaag zal de vliegmaat-
 van Maduro & Curiel’s muren. ,,Er wordt nu die- sel Air gisteren ondervond zijn betrouwbare toestel- schappij één vlucht met
 Bank (MCB). Bij elkaar per gerenoveerd. Maar vlak na vertrek uit Sint len, maar de slijtage be- een andere maatschappij
 dus ruim 100 miljoen gul- dan gebeurt het ook me- Maarten. Het toestel was gint nu bij deze toestellen uitvoeren.
 den. De financiële instel- teen goed voor de komen- gedwongen om terug te een rol te spelen, aldus De overige vluchten
 lingen die deel uitmaken de jaren.” Het meest op- keren nadat de piloten Heppener. Insel Air moet gaan gewoon door en wor-
 van het syndicaat zijn vallende van de construc- constateerden dat een van rekening houden met de den door de resterende
 naast MCB Curaçao (‘ar- tiewerkzaamheden is de de motoren oververhit was levensduur van de moto- twee toestellen van de
 rangeur’), MCB Bonaire, extra bouwlaag.  geraakt. Het is de piloten ren en het aantal uren dat maatschappij uitgevoerd.
 Guardian/Fatum Life, Vi-        gelukt om het toestel weer zij nog inzetbaar zijn, zo De vliegmaatschappij ver-
 danova Pensioenfonds en Op pagina 6  veilig op de grond te krij- legde Heppener uit. Het wacht snel te weten wan-
 Isla Pensioenfonds Cura- Meer kamers  gen.        maakt financieel gespro- neer het toestel dat nu aan
   1   2   3   4   5   6