Page 1 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 1

Jaargang 13 nr. 173 - NAf 1,50/$ 0,85 incl. OB                                         Maandag 4 juli 2016

Doden in           3 Staten over         6 9Capaciteit PdVSA            Herdenking  10 27Twintig gijzelaars
het verkeer              wet advocaten         onder druk             verstoord       vermoord

Verlies                                                Trots
APC
in 2014

Pensioenpremie ontoereikend om
pensioenuitkeringen te dekken

Van een onzer verslaggevers                 Vol trots keken afgelopen zaterdag Curaçaoënaars toe terwijl op het Brionplein in Otrobanda op

Willemstad - Per 31 december 2014 heeft het
Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC)
een positief rendement op de beleggingen van
het fonds gerealiseerd van ruim 96 miljoen
gulden.

  Dit komt overeen met    den. Conform het kapi-    Dia di Bandera traditiegetrouw de Curaçaose vlag werd gehesen. Uit volle borst werd het volks- Op pagina 4
een rendement van 6,7     taaldekkingsstelsel waar-
procent; terwijl in 2013   binnen APC functioneert,   lied meegezongen, waarna het officiële gedeelte plaatsvond. Premier Ben Whiteman en minister  Roep voor
een positief rendement    werd een deel van het be-                                                   onafhankelijkheid
werd behaald van 87 mil-   schikbare vermogen aan-    Irene Dick van Cultuur reikten de ‘krus di merito’ uit, er werden toespraken gehouden en ver-
joen, zijnde een rende-    gewend voor de pensioen-
ment van 7 procent. Niet-   uitkeringen (let op: in    schillende groepen gaven een presentatie.        FOTO JEU OLIMPIO
tegenstaande de positieve   tegenstelling tot het alge-
beleggingsrendementen,    meen ouderdomspensi-     Van een onzer        Curaçao als ‘tax &                   een grote ‘tax free shop-
realiseerde het fonds een   oen AOV-fonds kent het                                               ping mall’ geworden, ter-
verlies in 2014 hoofdzake-  APC geen omslagstelsel,    verslaggeefsters       duty free-centrum’                   wijl ‘tax and duty free-
lijk als gevolg van een wij- maar een kapitaaldek-     Willemstad - Billy Jonck-                              shopping’ op luchthavens
ziging van de actuariële   kingsstelsel). Het jaarver-  heer, voorzitter van de Ka- ven aan een economische   te zetten. ,,Door dit te  ook een grote concurren-
grondslagen. Dit blijkt uit  slag: ,,In het boekjaar 2014 mer van Koophandel, en    groei op Curaçao wordt in  doen kunnen wij beter    tie vormen voor lokale
het onlangs bij de Staten   is 173 miljoen gulden aan   een delegatie van onderne-  het rapport voorgesteld   concurreren met landen   winkels”, zo staat in het
ingediende jaarverslag    pensioenuitkeringen be-    mers overhandigden on-    om Curaçao als een cen-   in de regio, cruiseschepen rapport.
2014. ,,Het fonds heeft het  taald. Dit werd gedeeltelijk langs het rapport ‘Tax and  trum voor ‘tax and duty   en luchthavens. Cruise-
negatief resultaat van 81   gedekt door de premie-in-   duty free-shopping in Cu-  free-shopping’ in de markt schepen zijn hedendaags   Op pagina 5
miljoen gulden volledig    komsten van 114 miljoen    raçao’ aan minister José                               Directe impuls
van de beleggingsreserve   gulden in 2014. Per saldo   Jardim van Financiën.
per 31 december 2013 van   is in het jaar 2014 derhalve                       In de rij voor Juan Luis Guerra
88 miljoen gulden ont-    59 miljoen gulden ont-      Dit onderzoek werd ver-
trokken, waardoor de be-   trokken aan het beschikba-  richt in het kader van een
leggingsreserve per 31 de-  re vermogen om aan de     evaluatie en stimulans
cember 2014, 7 miljoen    uitkeringsverplichtingen   voor de concurrerende po-
gulden bedroeg. De beleg-   te kunnen voldoen.”      sitie van Curaçao voor wat
gingsreserve, bestemd                    betreft het koopgedrag van
voor het opvangen van      Ook de dekkingsgraad    toeristen in onze regio in
eventuele negatieve waar-   laat ten opzichte van 2013  het algemeen en op Cura-
deveranderingen van de    een verslechtering zien:   çao in het bijzonder. Hier-
beleggingen, is per ultimo  van 102,20 procent naar    uit is gebleken dat toe-
2014 in vergelijking met   100,23 procent. Zo staat in  risten vanwege de be-
ultimo 2013 dus met 92    het verslag: ,,Het per ulti- lasting- en accijnstarieven
procent gedaald”, aldus    mo 2014 beschikbare aan-   en het geringe aanbod van
het jaarverslag.       wezig vermogen is nog     bekende merken op Cura-
               voldoende om aan de pen-   çao, minder uitgeven.
  Verder blijkt dat de pen- sioenverplichtingen te vol-
sioenpremie-inkomsten     doen. Er is echter niet vol-   Om een impuls te ge-
in 2014 niet toereikend    doende vermogen aanwe-
waren om de pensioenuit-   zig ter dekking van de    Advertentie
keringen te dekken. Het    algemene risico’s en de
fonds verkeert namelijk in  beleggingsrisico’s.”                    Voor zonsopgang vormde zich op zaterdag al een flinke rij voor het buurthuis te
een rijpe staat, hetgeen be-                               Montaña, om 8.00 uur reikte de rij zelfs tot aan het politiebureau. Geduldig stonden
tekent dat het aantal ge-   Op pagina 7                        duizenden mensen zaterdagochtend in de hitte te wachten om een van de 5.000 kaar-
pensioneerden groter is                                 tjes te kunnen bemachtigen voor het gratis concert van Juan Luis Guerra en Kassav’,
dan de actieve verzeker-   Pensioenfondsen                      dat op 1 september door Fundashon Bon Intenshon wordt georganiseerd. Met dit
               overal onder druk                     concert wordt het Curaçao North Sea Jazz Festival 2016 geopend. FOTO JEU OLIMPIO
   1   2   3   4   5   6