Page 10 - ANTILLIAANSE DAGBLAD
P. 10

10                                                   Antilliaans Dagblad Maandag 4 juli 2016

Curaçao

Slavernijherdenking
bruut verstoord

Door Cees Luckhardt        Antion Deul niet meer terug te  De actievoerders met een groot spandoek waarop staat dat de slavernijherdenking op 1 juli moet blij-
Amsterdam - Niet op 1 juli, maar  draaien was. De herdenking
voor de eerste keer aan de voor-  zou worden opgestart met een   ven.                                 FOTO’S CEES LUCKHARDT
avond, op 30 juni, heeft het    plengoffer, waarna toespraken
Nationaal Instituut Nederlands   zouden volgen van schrijfster   minuut verstoord door een     waardoor het fluitconcert lang-  als een avond van bezinning
Slavernijverleden en Erfenis    Astrid Roemer, de minister van  groep actievoerders, die eiste   zaam afnam.            waarna de dag erop overgegaan
(Ninsee) besloten een slavernij-  Onderwijs, Cultuur en Weten-   dat de burgemeester een pakket                    kan worden tot viering van de
herdenking te organiseren,     schap (OCW) Mariëtte Busse-    met eisen aan zou nemen met      Hierna kon dan eindelijk de   vrijheid. De protesterende actie-
gevolgd door de traditionele    maker en een intermezzo van    de toezegging dat hij met de    officiële herdenking gestart    voerders konden echter weinig
viering op 1 juli (het Keti Koti  artiest Gershwin Bonevacia.    actiegroep in gesprek zou gaan.  worden. Roemer nam opnieuw     respect betuigen voor deze
Festival) in het in het Ooster-  Daarna zou de Amsterdamse                      het woord, waarna ook de mi-    ceremonie die plechtig had
park, Amsterdam. De herden-    burgemeester Eberhard van der    Nadat de burgemeester dit    nister een persoonlijke, emotio-  moeten verlopen. Zelfs tijdens
king en viering vielen in het   Laan het woord voeren.      had aangenomen en had toege-    nele, op haar eigen gezinssitua-  het trompetsignaal en het strij-
verleden altijd samen op 1 juli,                   zegd voor eind juli met de groep  tie geënte tekst voordroeg. Ook  ken van de vlaggen - waarbij de
de dag van de afschaffing in     De bedoeling was om geheel   in gesprek te gaan, bleef het   zij heeft uit haar huwelijk ge-  BES-eilanden niet aan bod
1863 van de slavernij. Ondanks   analoog aan de Nationale Her-   verstoren toch doorgaan. Pas    kleurde kinderen die dagelijks   kwamen - bleef men luid
protesten vanuit met name de    denking 4 mei op de Dam om    nadat uit het publiek Clarence   geconfronteerd worden met     schreeuwen en mopperen.
Surinaamse gemeenschap,      even voor 20.00 uur een trom-   Seedorf achter de microfoon    raciale vooroordelen en structu-  Tijdens de vlaggenceremonie
onder andere geuit op de radio   petsignaal te geven en om exact  plaatsnam met het aanbod te    ren die nog steeds springlevend  en het afspelen van de volkslie-
en resulterend in een dialoog-   om 20.00 uur twee minuten     bemiddelen en de vraag om de    zijn in de maatschappij, hoewel  deren van Nederland, Surina-
bijeenkomst op 6 juni, vond de   stilte te houden bij het Natio-  gemoederen en emoties meer     de slavernij anderhalve eeuw    me, Curaçao, Aruba en Sint
nieuwe opzet dit jaar doorgang   naal Slavernij Monument in het  tot rust te laten komen, was de  geleden is afgeschaft. In over-  Maarten konden de actievoer-
omdat deze - zo werd al tijdens  Oosterpark.            groep bereid meer naar achter   eenstemming met het Ninsee-    ders geen noemenswaardige
de dialoog duidelijk - ‘protocol-                  te schuiven.            persbericht gaf zij als minister  verstoring veroorzaken omdat
lair’ volgens Ninsee-voorzitter    Bovenstaand draaiboek werd                    van Onderwijs aan dat verschil-  de organisatie het speakersvolu-
                  echter met fluiten, pannen en    Ondanks het feit dat vanaf   lende misstanden de bittere    me hoog genoeg kon zetten.
                  veel geschreeuw vanaf de eerste  die plek de luide en verstorende  erfenis zijn van 400 jaar slaver-
                                   protesten bleven aanhouden,    nij en koloniaal verleden.      Het was inmiddels bijna
De kransen zijn, enigszins verlaat, uiteindelijk toch gelegd bij de werd besloten om ruim vijfen-                     21.00 uur en schijnbaar waren
plechtige bijeenkomst op 30 juni.                  veertig minuten later het draai-   De burgemeester gaf in zijn   de protesterende burgers moe
                                   boek alsnog uit te voeren. Ech-  toespraak aan dat het slavernij-  en voldaan naar huis om moge-
                                   ter, tijdens de bijzondere speech verleden een gemeenschappe-    lijk hun droog geschreeuwde
                                   van Astrid Roemer die de uitrei-  lijk erfgoed is en een rode draad kelen te smeren voor het toege-
                                   king van de PC Hooftprijs aan-   in de geschiedenis van Amster-   zegde gesprek met de burge-
                                   greep om te melden dat dit een   dam, Nederland en de wereld    meester, onder bemiddeling
                                   duidelijk voorbeeld was van de   om ons heen. Deze geschiede-    van Clarence Seedorf. Alle pers-
                                   emancipatie, bleken de pro-    nis verdient een grotere zicht-  camera’s waren immers meer
                                   testen zo luid dat haar het spre- baarheid, erkenning en een     dan een uur op hen gericht
                                   ken min of meer onmogelijk     betere inbedding in het collec-  geweest en het draaiboek was
                                   werd gemaakt. Hierop greep de   tieve gedachtegoed van de     ruimschoots verstoord. Uitein-
                                   burgemeester in door de groep   samenleving, zo hield hij zijn   delijk werden de kransen rond
                                   te sommeren om binnen vijf     toehoorders voor. Deze herden-   21.00 uur gelegd waarna de
                                   minuten te stoppen met hun     king moest volgens de burge-    plechtigheid afgerond kon wor-
                                   luidruchtige protest. Politiea-  meester in het teken staan,    den met een defilé.
                                   genten omringden de groep     zoals ook het Ninsee voorstaat,

                                      Advertentie
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15